Høringssvar

Høringssvar

2021

Høringssvar: Meld. St. 13 klimaplan 2021-2030

2020

Høringssvar 100220 – fartsgrense på motorveger og standarder på veger med trafikkmengde mellom ÅDT 6 000 – 20 000

Høringssvar 060420 – forslag til ny forskrift om arbeid på kjøretøy og oppheving av forskrift 13.mai 2009 nr 591 om kjøretøyverksteder

KNA Høringssvar – Nasjonal Transportplan 2022-2033

KNA høringssvar – Forskrift om godkjenning av bil og tilhenger

KNA Høringssvar – Forskrift overtredelsesgebyrer

2019

Høringssvar – Forslag  til endringer i veglova, plan og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 16.01.19.

Høringssvar – gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. – gebyrsatser 2020 26.11.19

Høringssvar – Forenklinger av førerkortkravene 19.02.19.

Høringssvar – Forslag om nasjonal unntaksregel for vektbegrensningene i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff med tillatt totalvekt over 3500 kg, men ikke over 4250 kg. 27.02.19.

Høringssvar – Nasjonalt kjøre- og hvileunntak for kjøretøy inntil 7500 kg som bruker alternativt drivstoff mv. 27.02.19.

Høringssvar – Forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy §§ 2 -1 og 2 -34 (1).01.03.19.

Høringssvar – Endring av yrkestransportforskriften for etablering av register over vegtransportforetaks disponible kjøretøy 05.03.19.

Høringssvar – Forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy vedrørende tap/tyveri av kjennemerker 08.03.19.

Høringssvar – Forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 25.04.19

Høringssvar  – Forslag om endring av regelverket for motorsport 05.04.19

Høringssvar – Endring av utformingen av veglistene 28.05.19.

Høringssvar – Bærekraftige bilavgifter 2025. 20.06.19

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnevern – angående kjøretøyvern 25.07.19

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav. 15.08.19

Høringssvar – vogntog med lengde  24,00 m på modulvogntognettet og økt lengde ved transport av medbringertruck.pdf 28.08.19

Høringssvar om endring av førerkortforskriften 29.08.19

Høringssvar – forslag om innføring av ny kjennemerketype til bil i størrelse 15×30 cm (US-skilt) 21.11.2019

Høringssvar om forslag til endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven _ tilbakeholdsrett av kjøretøy for å sikre betaling av bot og gebyr 29.08.19

Høringssvar – Økt tillatt bredde ved dispensasjon for transport av husmoduler 10.09.19

Høringsssvar – Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur 27.09.19

Høringssvar Høring om behandling av forbrukerklager 27.09.19

Høring – Forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy 11.10.19.

Høring – Forslag til endringer i skiltforskriften 25.10.19

Høring om endringer i forskrifter til veglova, og vegtrafikkloven og andre lover knyttet til den delen av regionsreformen som gjelder overføring av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene og omorganisering av Statens vegvesen 19.11.19

Høringssvar – Forslag om innføring av ny kjennemerketype til bil i størrelse 15×30 cm (US-skilt) 21.11.2019

Høringssvar – Gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. – gebyrsatser 2020 26.11.19

Høringssvar – Karantene for fusk ved førerprøve, yrkessjåførprøve og utrykningsprøve 05.12.2019