Samferdselsminister Hareide om Nasjonal Transportplan i sitt innledende foredrag: – Betyr noe enormt for vår reisehverdag.

KNA deltar på innspillsmøte om Nasjonal Transportplan 2022-2033

Politisk arbeid

Flere titalls interesse- og brukerorganisasjoner la torsdag frem sine synspunkter om Nasjonal Transportplan 2022 – 2033. Målet var å overbevise samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om at akkurat deres sak var viktigst og bør prioriteres i styringsdokumentet som legges from om et halvt års tid.

Flere titalls interesse- og brukerorganisasjoner la torsdag frem sine synspunkter om Nasjonal Transportplan 2022 – 2033. Målet var å overbevise samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) om at akkurat deres sak var viktigst og bør prioriteres i styringsdokumentet som legges from om et halvt års tid.  

I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet har KNA lagt vekt på at NTP bør gi rom for de mange fossildrevne kjøretøyene som kommer til å dominere veitrafikken i hele perioden frem til 2033. Ved siden av dette bør det legges til rette for fremtidige infrastrukturkrav, blant annet ladepunkter og hydrogenfylling. 

Mange av deltakerne på møtet var opptatt av ladeinfrastrukturen og viktigheten av det såkalte 2025-målet: målsettingen om at det om litt mer enn fire år kun skal selges «nullutslippskjøretøy».   

-Vi må tenke klima i alt vi gjør, poengterte samferdselsminister Hareide. Samtidig fremholder KNA at 2025-kravet er for ambisiøst, og at man må ta hensyn til at det innen 2025 neppe finnes nullutslippsalternativer for alle kjøretøygrupper.  

Aller størst enighet var det imidlertid om at vedlikeholdsetterslepet på det norske veinettet bør prioriteres svært høyt på Hareides liste: 

-Det er ingen tvil om at det har vært hyggeligere å klippe snorer enn å bevilge penger til vedlikehold. -Slik oppsummerte Generalsekretær i Norges Lastebileierforbund (NFL) og KNA-president Geir A. Mo sitasjonen for den lydhøre ministeren.  

KNAs krav om at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene må tas igjen i løpet av planperioden ble også støttet av representantene fra Opplysingsrådet for veitrafikk (OFV).  

Ved siden av å fremheve viktigheten av oppdatert infrastruktur, fremkommelighet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, pekte særlig NLF og Trygg Trafikk på trafikksikkerhet som en avgjørende føring for transportplanens avveininger.  

I likhet med KNA mener disse at det overordnede ønsket om ingen drepte eller hardt skadde i veitrafikken – bedre kjent som «nullvisjonen» – bør veie tungt når Hareide tar fatt på prioriteringsarbeidet. Samtidig bør man også gi rom andre prioriteringer.   

Hvilke innspill som vektlegges i neste NTP vites ikke før den blir lagt frem i 2021. Likevel er det all grunn til å tro at det ikke vil mangle på hverken ambisjoner eller endringsvilje fra regjeringens side. 

Neste NTP blir nemlig «betydelig annerledes» enn den tidligere, kunne ministeren fortelle.