Vilkår for veihjelpforsikring

 1. GENERELT OM GRUPPEFORSIKRINGEN Til grunn for veihjelpsforsikringen ligger en gruppeavtale mellom Tryg Forsikring (Tryg) som forsikringsselskap, og Viking Assistance AS (Viking) som representant for Viking sine kunder (Gruppemedlemmene). På basis av gruppeavtalen kan Gruppemedlemmet tegne (frivillig tilslutte seg til) veihjelpsforsikringen. Disse vilkår er fremforhandlet som en del av gruppeavtalen mellom Tryg og Viking og gjelder mellom Tryg og Gruppemedlemmet som har tegnet (sluttet seg til) forsikringen (Forsikringstaker).
 2. HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR Forsikringen gjelder for deg som forsikringstager, uansett om du er fører av kjøretøyet eller er passasjer. Forsikringen gjelder for følgende kjøretøy: • Personbil med en totalvekt på max 3.500 kg. Kjøretøyet skal være i originalutførende. • Varebil med en totalvekt på max 3.500 kg. Kjøretøyet skal være i originalutførende. • Bobil med en totalvekt på max 10 tonn. Kjøretøyet skal være i originalutførende. • Motorsykkel over 250 cc i originalutførende. • Moped (klasse AM) i originalutførende. • Campingvogn med totalvekt inntil 10.000 kg, og som er i original utførelse. • Tilhenger med en totalvekt på max 3.500 kg 3. HVOR GJELDER FORSIKRINGEN Forsikringen gjelder i alle Europeiske land som er tilsluttet den såkalte «Grønt kort avtalen», samt ved kjøring mellom disse landene.
 3. HVA FORSIKRINGEN DEKKER 4.1 REPARASJON PÅ STEDET ELLER BERGING Ved plutselig og uforutsett driftsstopp, som følge av motor-, teknisk eller elektrisk feil utføres en provisorisk reparasjon på stedet under forutsetning av at det vurderes som mulig, og at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Vurderes reparasjon som ikke mulig berges kjøretøyet til nærmeste verksted. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres. Utgifter til eventuelle reservedeler erstattes ikke. Utgifter til berging av bobil dekkes samlet med maksimalt kr. 10.000,-, inklusiv mva. Starthjelp – Ved plutselig driftsstopp som følge av strømløst batteri tilbys starthjelp, eventuelt bytte av defekt batteri. Utgifter til nytt batteri erstattes ikke. Starthjelp erstattes inntil 2 ganger per forsikringsår.
  Forsikringen omfatter ikke starthjelp i direkte nærhet til hjemmet for Bobil eller MC. Nøkkelproblem – Ved plutselig driftsstopp som følge av at startnøkkelen er innelåst, defekt eller mistet utføres åpning av bilen, dersom dette er mulig i henhold til produsentens anvisninger. Defekt startnøkkel og/eller omprogrammering av lås/startsperre erstattes ikke. Punktering – Ved plutselig driftsstopp som følge av at hjulet, uavhengig av årsak, har mistet luft uføres om mulig hjulskifte. Dersom det ikke er mulig berges kjøretøyet til nærmeste verksted. Utgifter til kjøp av nytt dekk, etc. erstattes ikke. Feltankning/Drivstoffmangel – Ved plutselig driftsstopp som følge av driftstoffmangel, leveres bensin eller diesel. El-bil berges til nærmeste hurtiglader innen 20 km (berging til nærmeste hurtiglader gjelder bare i Norge). Utgifter til strøm/ drivstoff erstattes ikke. Ved feiltanking erstattes berging av kjøretøyet til nærmeste verksted, alternativt pumpes drivstoffet ut på stedet, dersom dette er mulig. Utforkjøring – Ved plutselig driftsstopp som følge av utforkjøring, utføres berging. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres. Kollisjon – Dersom kjøretøyet ikke er kjørbart etter en kollisjon berges det til nærmeste verksted. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres. Brann – Dersom kjøretøyet ikke er kjørbart etter en brannskade berges det til nærmeste verksted. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres. Tyveri – Dersom kjøretøyet ikke er kjørbart etter et tyveriforsøk berges det til nærmeste verksted. En provisorisk reparasjon utføres på stedet under forutsetning av at arbeidet ikke beregnes til å ta mer enn en (1) time. Reparasjon på stedet utføres kun dersom kjøretøyets trafikksikkerhet kan garanteres. 4.2 VIDERE REISE Dersom kjøretøyet berges til verksted etter hendelser i henhold til pkt. 4.1, men reparasjon ikke kan utføres samme dag, har du rett til erstatning for leiebil, hotell eller hjemtransport. Bestilling av viderereise, hotell, leiebil, transport til leiebilstedet eller hotell, samt henting av kjøretøyet etter reparasjon, skal på forhånd bestilles og godkjennes av vår redningssentral.
  Transport til leiebilsted eller hotell for fører og medpassasjerer – Transport skal alltid være med kollektivtrafikk. Kostnad for transport med taxi erstattes ikke av forsikringen. Leiebil – Standard utrustet leiebil som størrels- esmessig tilsvarer det kjøretøy (ved berging av bobil omfattes leiebil klasse A) som er blitt berget til verksted, i inntil 3 dager, men ikke lengre enn reparasjonstiden. Utgifter til drivstoff, egenandelsreduksjoner, parkeringsutgifter, fergebilletter, bompenger, etc. erstattes ikke. Utgifter til leiebil dekkes samlet med maksimalt kr. 2.000,-, inklusiv mva. Ved berging av campingvogn/ tilhenger inngår ikke leiebil som alternativ. Hotell/Overnatting – Overnatting på nærmeste sted for fører og passasjerer i reparasjonstiden erstattes inntil 2 netter med maksimum kr. 1.000,- inklusiv mva. per person og døgn. Eventuelle utgifter til måltider, telefon, etc. erstattes ikke. Gjelder ikke ved berging av bare tilhenger.
  Transport til hjemstedet eller til reisemålet – Fortsatt reise med offentlige kommunikasjons- midler, med billetter i økonomiklasse, erstattes for fører og passasjerer til hjemstedet eller reisemålet, forutsatt at kostnaden ikke blir høyere enn for hotell/overnatting. Gjelder ikke ved berging av campingvogn/tilhenger. Leie av tilhenger – Standardutrustet leietilhenger, som størrelsesmessig tilsvarer den tilhenger som er blitt berget til verkstedet. Maks leietid er 3 dager, dog ikke lengre enn reparasjonstiden. 4.3 HENTING AV KJØRETØY Når kjøretøyet er ferdig reparert erstattes reise for en person, med rimeligste reisealternativ fra hjemsted eller reisemål, for henting av kjøretøyet. Alternativt kan Viking arrangere hjemtransport av kjøretøyet, forutsatt at kostnaden ikke overstiger kostnaden for egen reise i henhold til beskrivelsen ovenfor. Gjelder ikke ved berging av campingvogn eller tilhenger. 5. VIKTIGE BEGRENSNINGER I FORSIKRINGEN 5.1 SIKKERHETSFORSKRIFTER Følgende utgjør brudd på sikkerhetsforskriftene: • dersom kjøretøyet benyttes på islagt vann, eller settes igjen i terrenget • dersom føreren gjør seg skyldig i brudd på trafikklovgivingen Dersom det inntreffer forsikringstilfeller som skyldes at en sikkerhetsforskrift er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene eller om selskapet skal betale noe, og i tilfellet hvor mye. Se forøvrig forsikringsavtalelovens § 4-8.
  Viking Assistance AS Bankkonto Vollaveien 15 Postboks 138 www.vikingassistance.no Kundesenter Org. nr: 815 687 132 6001.05.14048 0668 Oslo 1325 Lysaker kundesenter@vikingassistance.no 22 08 60 10
  1(2)
  2019-04-17:01

5.2 FORSIKRINGEN GJELDER IKKE: • dersom kjøretøyet brukes til deltakelse i, eller trening til, hastighetsløp, fartsprøver og terrengkjøring • dersom kjøretøyet brukes når det er underlagt kjøreforbud • kjøretøy som er registrert som taxi, ambulanse, militær-, bud- og kjøreskolebil, eller benyttes til yrkesmessig kjøring • ved krig, krigslignende hendelse, statlige tiltak, streik, lockout, blokade eller lignende hendelser,
såkalt force majeure • for skade eller fabrikasjonsfeil som leverandør eller annen svarer for i henhold til lov, garanti eller lignende • for tjenester forsikringstaker har bestilt, uten godkjenning fra Viking. Se for øvrig under pkt. 7. 6. EGENANDEL Forsikringen gjelder uten egenandel. 7. VED SKADE Anmodning om hjelp ved forsikringstilfelle (melding av skade) gjøres direkte til Viking, åpent døgnet rundt, året rundt, på telefonnummer 22 08 60 10. Alle tiltak i forbindelse med assistansen, slik som berging, leiebil, hotell m.m. må godkjennes og bookes av Viking, og erstattes direkte gjennom forsikringen uten at forsikringstakeren behøver gjøre egne utlegg. Dersom berging eller andre tiltak utføres uten å ringe Viking kan erstatningen reduseres eller falle bort.
For å kunne hjelpe deg på beste måte anbefaler vi at du alltid har Viking sin app nedlastet på din telefon. Alternativt må du ha kjøretøyets registrerings- nummer, førerens personnummer, beskrivelse av kjøretøyets feil, ditt telefonnummer, samt din posisjon tilgjengelig ved kontakt med oss, slik at vi raskt kan lokalisere deg og iverksette riktig tiltak. 8. GENERELLE VILKÅR AVTALE, VILKÅR OG TILHØRENDE LOVER Denne forsikringen er en gruppeforsikring tegnet på basis av den gruppeavtalen som er inngått mellom Viking og Tryg. For forsikringen gjelder, utenom disse vilkårene, også Lov om Forsikringsavtaler (LOV-1989-06- 16-69). ANGRERETT Når du tegner forsikringen har du en angrerett som gir deg mulighet til å angre kjøpet innen 14 dager. Angrefristen begynner å løpe fra den dagen du tegner forsikringen, i henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (LOV- 2014-06-20-27). Om du vil benytte din angrerett må du kontakte Viking på telefonnummer 22 08 60 10, via e-post: kundesenter@vikingassistance.no eller skriftlig til:
Viking Assistance AS Postboks 138 1325 Lysaker Om premien er betalt skjer tilbakebetaling med fradrag for den del av premien som gjelder tiden forsikringen har vært løpende, snarest og senest innen 30 dager fra den dag Viking mottok din melding om at avtalen sies opp. Dersom ingen premie er betalt kan selskapet kreve oppgjør for den tid forsikringen har vært løpende. FORSIKRINGSTIDEN OG OPPSIGELSE AV FORSIKRINGEN Forsikringstiden er 1 år fra tidspunktet forsikringen trer i kraft, med mindre annet er avtalt. Forsikringen
trer i kraft dagen etter at du har tegnet forsikringen. Dersom ingen av partene har sagt opp avtalen, eller det er gjort avtale om noe annet, fornyes forsikringen automatisk for ytterligere ett år av gangen ved forsikringstidens slutt. Du kan si opp forsikringen når som helst i forsikringstiden. ENDRING AV PREMIE OG VILKÅR Endring av premie og vilkår vil vi normalt kun gjøre i forbindelse med fornyelse av forsikringen. I slike tilfeller vil vi informere deg om endringene minst 30 dager før. BETALING AV PREMIE Premien kan etter avtale betales enten årlig, halvårlig, kvartalsvis eller månedlig. Betaling skjer via tilsendt faktura eller du kan velge å opprette avtalegiro, avhengig av hva som er avtalt. Betalingsfristen er 30 dager. Vi gjør oppmerksom på at dersom du velger å betale via faktura vil det påløpe et fakturagebyr for hver faktura som utstedes til deg.
Ved forsinket betaling vil vi forbeholde oss retten til å kreve forsinkelsesrenter i medhold av forsinkelse- srenteloven (lov av 17. desember 1976). Vi forbeholder oss retten til å kreve et inkassogebyr ved inndrivelse av forsinket betaling. Dersom premien ikke betales til riktig tid kan vi også si opp forsikringen. Dette gjelder ikke dersom forsinkelsen skyldes uforutsette hindringer som ikke kan bebreides forsikringstakeren, jmf. FAL §5.2. REGRESS I samme utstrekning som vi har betalt erstatning til deg, overtar vi den rett du kan ha til å kreve erstatning fra en annen, jmf. Skadeerstatningsloven §4-3 jf. §4-2. Du kan ikke gjøre noen avtale med den som er ansvarlig for skaden om at du helt eller delvis avstår fra din rett til erstatning fra denne. MELDEFRIST Sikrede mister retten til erstatning dersom kravet ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at sikrede fikk kunnskap om de forhold som begrunner det. PERSONVERNERKLÆRING I forbindelse med at du etterspør eller tegner en forsikring hos Viking Assistance, samler Viking Assistance inn og behandler dine personopplysninger. Viking Assistance behandler også dine personopplysninger i forsikringsperioden for å kunne oppfylle sine rettigheter og plikter i henhold til forsikringsvilkårene. Viking Assistance behandler alle kundeopplysninger som konfidensielle, og behandlingen skjer i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning. Mer informasjon om hvordan Viking Assistance behandler dine personopplysninger finnes i vår Personvernerklæring, som du kan lese på www.vikingassistance.no/vilkar. Om du vil ha Personvernerklæringen tilsendt, ber vi deg kontakte vår kundeservice. VEILEDNING SAMT RÅD OG HJELP VED KJØP Du kan få råd og veiledning til kjøp av forsikring via; www.finansportalen.no 9. FORSIKRINGSGIVER Tryg Forsikring Org.nr: 989 563 521, Folke Bernadottesvei 50, 5147 Fyllingsdalen www.tryg.no

 1. INFORMASJON OM FORSIKRINGSFORMIDLING
  Viking Assistance AS Org.nr: 815 687 132 Postboks 138 1325 Lysaker Telefon: 22 08 60 10 E-post: kundesenter@vikingassistance.no TILKNYTTET FORSIKRINGSFORMIDLER Viking er registrert hos Tryg Forsikring som forsikringsformidler av Trygs forsikringsprodukter. Registreringen finner du på www.tryg.no. TILSYN Viking står under tilsyn av Finanstilsynet, Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: post@finanstilsynet.no webadresse: www.finanstilsynet.no. BETYDELIG EIERINTERESSE Viking har ingen eierandel i Tryg. Tryg har ingen eierandel i Viking. GODTGJØRELSE FOR FORMIDLING Viking får godtgjørelse av Tryg for formidling og administrasjon av de forsikringene som tegnes. Viking sin godtgjørelse er basert på inngåtte forsikringsavtaler og beregnes som forskjellen mellom avtalt premie for sluttkunde (bruttopremie) og Tryg sine skadekostnader, administrasjonskostnader, kostnader for reassuranse og gevinst (nettopremie). Netto- premien er i utgangspunktet NOK 270, men revideres 2 ganger pr. år basert på de anmeldte skadene. En slik revisjon vil ikke påvirke kundens avtalte bruttopremie. Uansett det faktiske skadeutfallet kan nettopremien maksimalt bli kr. 378, deretter står Tryg for risikoen. KLAGE MOT FORSIKRINGSFORMIDLEREN Dersom man er misfornøyd med behandling eller skadeoppgjør i relasjon til sin forsikringsavtale,kan man kontakte Viking via e-post:
  Klageansvarlig@vikingassistance.no
  eller skriftlig til:
  Klageansvarlig Viking Assistance AS Postboks 138 1325 Lysaker Hvis samtalene med Viking ikke fører frem, eller man av andre grunner ikke ønsker å kontakte Viking, kan man henvende seg til:
  Finansklagenemnda Postboks 53, Skøyen – 0212 Oslo, eller på telefon 23 13 19 60 Kontorets oppgave er å bistå forbrukere og næringsdrivende som ikke kommer til enighet med sitt forsikringsselskap om forsikringsoppgjør eller avtalespørsmål. Så lenge tvisten er til behandling i nemnda, kan ingen av partene bringe saken inn for domstolene