Opptatt av fremtidens bilavgifter: Generalsekretær Børre Skiaker (t.v.) og leder i KNA Bil og trafikkpolitisk utvalg Arild Hansen.

Slik blir fremtidens bilavgifter

Bilavgifter

Bilavgifter er viktig og engasjerer mange. Særlig i en tid hvor den økende elbilandelen gjør sitt til at statens avgiftsinngang synker, og det er opplagt at det må komme en endring i løpet av få år. Men hvordan blir fremtidens bilavgifter? Hva skal man betale for og hvordan skal man betale? Dette var sentrale spørsmål da bilorganisasjoner, interesseorganisasjoner, forskere og politikere møttes til debatt under konferansen MOBILITET 2020 i begynnelsen av februar.

Formålet med MOBILITET 2020 var å samle de fremste aktørene innen samferdselssektoren for å diskutere fremtidens transportløsninger. Bak konferansen stod Transportøkonomisk Institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikk (OFV), i tillegg til et bredt spekter av organisasjoner, herunder KNA, Statens vegvesen, Trygg trafikk, SINTEF, Drivkraft Norge, Norges Lastebileierforbund og flere.

Må dekke dagens transportbehov

-Vi ønsker en grundig prinsipiell diskusjon om avgifter og bompenger i fremtidens bilavgifter, sa KNAs generalsekretær Børre Skiaker fra talerstolen. Skiaker la vekt på at bilen for mange er eneste transportalternativ, og at befolkningens transportbehov ikke blir borte selv om bilen i økende grad blir ansett for å være en miljø- og klimautfordring.

KNA mener fremtidens bilavgifter må være rettferdige og forståelige for bilistene og bør utformes slik at de gjenspeiler både bilens nytteverdi og de reelle kostnadene den påfører samfunnet. Men det er ikke dermed sagt av veiprising som metode for avgiftsinnkreving er den optimale løsningen.

Stor oppslutning om veiprising

I motsetning til KNA brukte både bransjeforeningen Drivkraft Norge (DKN) og trafikkantorganisasjonen Norges Automobilforbund (NAF) taletiden på å fremme veiprising som både fremtidig modell for bilavgifter og fremtidig metode for avgiftsinnkreving.

Det samme gjorde Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk institutt. Han rådet myndighetene til å utrede veiprising – et system som ifølge forskeren er å foretrekke når det gjelder å ta høyde for ulempene bilistene påfører hverandre og samfunnet. I tillegg vil veiprising føre til stor inntektsøkning for myndighetene. Men det er ikke slik at veiprising vil kunne erstatte alle dagens avgifter. Engangsavgiften, CO2-komponenten og differensiert moms vil også i fremtiden måtte bestå, hevdet Fridstrøm.

Samtidig advarte den profilerte forskeren mot kompleksiteten i et mulig veiprisingssystem da variablene er mange og beslutningsbyrden stor. Ikke minst når det gjelder å finne rettferdige prissettingsmodeller som speiler utgiftene den enkelte bilfører påfører omgivelsene i form av eksempelvis utslipp, miljø, ulykker, kø og vinterdrift. Dette er det samme som KNA tidligere har påpekt. I tillegg må utfordringene knyttet til personvernhensynet løses. -Det kan ta så mye som ti år før vi klarer å ha noe slikt på plass, konstaterte Fridstrøm.

Dette mener de ulike organisasjonene om fremtidens bilavgifter:

Kongelig Norsk Automobilklub

Mener bilavgiftene må reduseres, og at bilavgiftene må dreies mot bruksavgifter. KNA etterlyser en grundig prinsipiell avklaring på forholdet mellom kjøpsavgiften og bruksavgiften, samt den totale økonomiske byrden bilisten i fremtiden vil bli påført for å kjøre sin bil.

Norges Automobilforbund

Ønsker at bompenger avskaffes og at veiprising utredes og innføres raskest mulig. Fremtiden bilavgifter bør også flyttes fra kjøp til bruk. NAF mener i tillegg at elbilens fritak for merverdiavgift ikke bør fjernes med det første.

Drivkraft Norge

Er utpreget positive til veiprising og mener det er på høy tid at dette utredes som et alternativ til bruksavhengige avgifter og bompenger. Særlig fordi kostnadene bilismen påfører samfunnet varierer mye mellom by og land, og at dette bør speiles i fremtidens bilavgifter.

Bilimportørenes Landsforening

Ønsker at fremtidens bilavgifter ikke gjøres mer kompliserte enn nødvendig, og er bekymret for at veiprising vil gjøre det svært dyrt å kjøre bil i Norge. Ikke minst fordi veiprising vil komme i tillegg til mange andre avgifter. BIL mener derfor at en utredning av fremtidens bilavgifter er ønskelig, og man bør vurdere å beholde dagens avgiftssystem for bensin og dieselbiler.

Sagt om bilavgifter på Mobilitet 2020:

Børre Skiaker (KNA): «Vi må ha folket med på laget. Man må forstå hvorfor man betaler avgifter»

Lasse Fridstrøm (TØI): «Bompenger er en nesten hjernedød måte å finansiere veier på»

Øyvind Thorsen (OFV): «Må vi egentlig ha engangsavgiften på bil?»

Arild Hansen (KNA): «Veiprising blir trolig den viktigste avgiftsdebatten i årene som kommer»

Erik Andresen (BIL): «Veiprising vil gjøre det fryktelig dyrt å kjøre bil»

Inger-Lise Nøstvik (DKN): «Bilkjøring i by og bygd koster ikke det samme»