Bompengeordningen mister legitimitet når prisene blir for høye

Bilavgifter

Regjeringen anslår at bompengene kan øke med så mye som tre milliarder fra 2022 til 2023, og havne på 16 milliarder. KNA jobber for lavere bompengekostnader for bilistene.

Bompengene til værs

Mange bilister opplever at bompengekostnadene er høye og, med både flere bomstasjoner og økninger i taksten på en rekke av bomringene, anslår regjeringen en økning i bompengeinnkrevingen på over tre milliarder kroner. I statsbudsjettet er det nemlig stilt godt over 16 milliarder til disposisjon, basert på anslag i bompengekostnader. Vanligvis ender de totale bompengekostnadene noe lavere enn dette. KNA er i utgangspunktet motstander av bompenger, da vei er en infrastruktur som kommer fellesskapet til gode og dermed bør finansieres av staten.

De med dårlig råd rammes av høye satser

Statens vegvesen og Skatteetaten er i gang med å gjennomføre en konseptvalgutredning(KVU) av dagens bompengeordning som nå er på høring. I lys av dette har KNA sett på konsekvensene av dagens bompengeordning.

KNA har gjennomført en nasjonal spørreundersøkelse som viser at 46% av bilistene har kjørt omveier for å slippe bompenger, og 21% gjør det rett som det er. De med stram økonomi blir rammet ekstra hardt. Andelen bilister med anstrengt økonomi som jevnlig kjører omveier for å slippe å betale bompenger er 36,8%, mens tallene for øvrige bilister er 18,4%. Når så mange bevisst unngår bomveier, tyder dette på at prisen er for høy.

Bompenger til andre formål

Bompengene brukes i økende grad til andre formål enn veibygging, blant annet subsidiering av ulønnsomme kollektivprosjekt uten kostnadsstyring. Et eksempel ser vi på Fornebubanen hvor bilistene skal betale over 6 milliarder kroner i bompenger de neste årene. KNA er en tydelig stemme imot at bompenger skal brukes på andre formål enn vei, slik det gjøres i stadig større utstrekning i dag. KNA er motstandere av bompenger som fenomen, men når bompenger i tillegg går til andre formål enn å bygge vei er dette, slik vi ser det, uakseptabelt. I den grad det skal kreves inn bompenger, mener KNA at maks 20% av veiinvesteringene skal finansieres av bompenger, pengene skal gå uavkortet til vei og bomstasjonene skal rives så fort prosjektet er nedbetalt.

«I den grad det skal kreves inn bompenger, mener KNA at maks 20% av veiinvesteringene skal finansieres av bompenger, pengene skal gå uavkortet til vei og bomstasjonene skal rives så fort prosjektet er nedbetalt.»

Èn milliard i driftsutgifter

Tallene fra 2021 viser at kostnadene bare knyttet til bompengeinnkrevingen har kommet opp i èn milliard kroner. De høye innkrevingskostnadene er, slik KNA ser det, i seg selv et argument imot bompengefinansiering av veier.

Høyere avgifter enn investeringer

Det er satt av under 40 milliarder kroner til veiformål i statsbudsjettet. Ifølge finansdepartementet anslår staten å hente inn om lag 40 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter neste år i tillegg til bompengekostnadene som ifølge samferdselsdepartementet vil kunne nå opp til 16 milliarder neste år. Bilistene vil dermed ende opp med å betale opp mot 16 milliarder mer enn det staten selv setter av til veiformål i statsbudsjettet.

KNA – for deg som trenger bilen i hverdagen

Hovedmedlem
600/ÅR
  • Teknisk og juridisk rådgivning
  • Bladet Bil#AUTOFIL 10 utgaver pr. år inkludert medlemsmagasinet Motorliv
  • KNAs rabattprogram
  • Kan oppgraderes med KNA Veihjelp for 470,- /år