KNA møter samferdselsminister Knut Arild Hareide

Politisk arbeid

I oppkjøringen til høstens stortingsvalg møter KNA fremtredende norske politikere for å snakke om bil- og samferdselspolitikk. Den første i rekken er samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Innledningsvis fikk statsråden en orientering om det frivillige arbeidet i KNA og tilbudet til barn, unge og voksne som ønsker å trene og konkurrere på baner i trygge omgivelser. I tillegg var det ingen vei utenom Tyrigrava – motorfolkets og bilentusiastenes møtested langs gamle Mossevei.

Har bilen livets rett?

Så var det tid for å snakke bilpolitikk.

For KNA – bilorganisasjon som innførte motorferdsel i Norge, og i mer enn hundre år har kjempet for bilistene – er det på sin plass å få samferdselsministerens syn på bilens fremtid i Norge. Først ut var derfor spørsmålet om statsråden mener at bilen fortsatt har livets rett, selv om den stadig blir utfordret av både avgifter og restriksjoner? Eller vil fremtidens transportbehov dekkes på en helt annen måte?

Børre Skiaker i videomøte i kontorlandskap
Generalsekretær Børre Skiaker taler bilistenes, entusiastenes og de frivilliges sak i møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide.

-Jeg har så absolutt tro på bilen, beroliger Hareide.

-På mange måter er den genial, den er fleksibel, og den har gitt oss mye glede. Og den blir stadig mer miljøvennlig for hver dag som går. For en som har vokst opp på Bømlo, ytterst mot havgapet og langt fra folk, er det ingen tvil om man er avhengig av bilen i Distrikts-Norge.

Dette er selvsagt musikk i ørene til KNA, som mener at bilen er nødvendig fordi den er det viktigste transportmiddelet for store deler av den norske befolkningen. 80% av all persontransport skjer som kjent med bilen.

Kjøring til hytta i 2050?

Men selv om vi i overskuelig fremtid vil bruke bilen til nødvendig transport, er det også slik at fritidsreisene vil bestå slik de gjør nå? Kan man fremdeles kjøre til hytta i 2050?

-Ja, svarer statsråden. Ikke nok med at det fremdeles vil være mulig å kjøre bil, så vil det i tillegg gå raskere.

For også i fortsettelsen skal det satses på å bygge gode og trafikksikre veier. Og kjøretidene skal ned. Men vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene står fremdeles som en utfordring, dersom man skulle bruke ministerens ord.

Et forhold som KNA har bemerket i en årrekke, og som heller ikke årets Nasjonale Transportplan gjør nok for å bedre. KNA nevnte derfor også viktigheten av økt trafikksikkerhet på fylkesveiene som et tiltak for å nå målene om en halvering av alvorlig skadde og drepte i trafikken innen 2030.

I forlengelsen av dette undret KNA på hva som skal drive fremtidens biler fremover i årene frem til nullutslippssamfunnet.

Teknologinøytral fremtid?

Er det kun elektriske biler som er løsningen, eller vil det i overskuelig fremtid være klokt å legge til rette for bedre ladeinfrastruktur, hydrogeninfrastruktur og fossilt- og biodrivstoff slik KNA stadig argumenterer for?

Slik svarer Statsråden som foreløpig ikke har skiftet ut sin trofaste private bensinbil med en elektrisk modell:

-Jeg tror at vi kommer til å se at de miljøvennlige løsningene vinner stadig mer frem. Jeg opplever at folk er motiverte, men vi må legge til rette for at bilistene kan ta gode miljø- og klimavalg. Samtidig må vi være forberedt på at det kommer ulike løsninger i årene fremover. Politikernes oppgave er å sikre den positive fremdriften, ikke styre det som går på teknologi. På dette området skal markedet få bestemme.  

En tilnærming KNA støtter fullt ut. For enn så lenge dekker ikke elbilen alle transportbehov, og KNA har i lang tid hevdet at det både finnes flere veier til nullutslippsmålet og at alle kjøretøytyper må ha god infrastruktur, i alle fall i en lang overgangsperiode.

Samtalen løper videre. KNAs synspunkter knyttet til bompenger legges frem for statsråden.

Bompenger?

Burde ikke veiinfrastrukturen ideelt sett vært finansiert over skatteseddelen fordi den er et samfunnsgode alle har nytte av? Og hva mener statsråden om KNAs grense på 20% veifinansiering med bompenger?

Sistnevnte er Hareide godt kjent med. Men bompenger mener han det er naturlig at bilistene betaler, selv om statsråden er tydelig på at de ikke må bli for høye. Derfor er også bompengeandelen i neste Nasjonale transplan noe redusert.

Avhengig av fossilbilen?

Tilbake til fremtiden. Bør bilister som i dag har transportbehov som kun kan dekkes av fossildrevne kjøretøy være bekymret? Vil de kunne benytte sine fossildrevne kjøretøy inntil det kommer nullutslippsbiler på markedet som dekker alle behov?

Statsråden responderer diplomatisk:

-Vi må gjøre det vi kan for å nå klimamålene, men vi har forståelse for at det vil ta litt tid før vi har kjøretøy som dekker alle behovene. Jeg håper at utviklingen på elbil og hydrogen vil gjøre at vi etter hvert får alle behovene dekket. Inntil da må vi vise en viss fleksibilitet.

Da er det altså ingen grunn til bekymring? -Nei, svarer statsråden.

KNA håper Hareide har rett og at denne gruppens transportkostnader ikke blir urimelig høye, hvilket KNA i så tilfelle vil motsette seg.

Vil norsk bilhobby bestå?

Så til de mange bilentusiastene som frykter kjøreforbud og ser mørkt på mulighetene til å kjøpe drivstoff. Også til disse er meldingen at de kan ta de med ro:

-Med tiden vil det nok blir lenger mellom bensinpumpene, men norsk bilhobby er langt fra død. Ministeren minner også om at vi har en kulturminnepolitikk som ivaretar de eldste bilene, selv om han spår at noen av bilene med tiden vil bli stående som symboler på en tid som en gang var.

Den rullende kulturarven skal bestå, i tråd med årelang KNA-politikk.

Verdifall for bensin- og dieselbiler?

Neste spørsmål. Det er mange som frykter for at deres nyere bensin- og dieselbiler skal falle unormalt mye i verdi dersom restriksjonene blir for strenge. Vil dette bli hensyntatt i den politiske debatten?

Svaret fra samferdselsministeren gir rom for fortolkning:

-I byene er det debatt om utslippsfrie soner, og vi er opptatt av at kommunene skal få prøve seg frem med dette. Jeg tror man må ha forståelse for at det blir endringer, samtidig som vi vet mange av utfordringene med bil i by består uavhengig av om de bruker fossilt drivstoff eller ikke. Bilene vil jo ta plass, og så er det jo dette med kø.

Samferdselsministeren er derfor enig med KNA i at et godt kollektivtilbud er til beste for bilistene, og at kollektivtrafikken alltid vil være viktig inn mot de store byene:

-Tog er veldig genialt fordi så mange kan reise samtidig, men bilens store styrke er at den er så fleksibel og står klar til å kjøre når man ønsker. Slik avslutter Hareide i det tiden er brukt opp og neste digitale møtet står klart på det digitale venterommet.  

KNA takker samferdselsministeren for møtet og lover å følge norsk samferdselspolitikk med uforminsket kraft.