Stortingsmelding 13 klimaplan 2021-2030

KNA i møte med stortingsrepresentanter om Klimaplan 2021-2030

Hva mener KNA

Sammen med en rekke andre interesseorganisasjoner deltok KNA i dag på et innspillsmøte med flere av Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter for å diskutere Klimaplan 2021 – 30. Målet var å bidra til økt forståelse av planens konsekvenser for samferdselsfeltet i forkant av mulige regjeringsforhandlinger.

For KNA var det særlig viktig å stille seg bak et kollektivt ønske om reduserte utslipp fra bilparken, samtidig som man pekte på at det i dag ikke finnes fullgode nullutslippsalternativer som dekker alle behov. I ytterste konsekvens kan klimaplanens føringer resultere i at norske bilister i fremtiden ikke får dekket sine transportbehov. Dette advarte KNA imot. Samtidig oppfordret KNA politikerne til å legge til rette for flere teknologier og løsninger i tillegg til elektrifisering som bidrar til reduksjon av utslipp.

KNA viste i tillegg til at planens omstillingshastighet ikke går i takt med kjøretøyenes teknologiutvikling, hvilket medfører at norske bilister i økende omfang blir prøvekaniner for både bilpolitikk og bilindustri. Den økende feilfrekvensen på nye elektriske personbiler på sistnevnte – en sak KNA satte søkelys på allerede i november i fjor.  

Ved siden av dette advarte KNA politikerne mot å bytte ut økonomiske gulerøtter med pisk. Historien om den norske elbilsuksessen har vist oss at norske bilister responderer godt på økonomiske insentiver, mens reaksjonene som har kommet i forbindelse med bompenger, ferjepriser og miljøsoner i byene viser at bruk av pisk ofte møter betydelig motstand og derfor bør unngås.

Det mye omtalte forslaget om å tillate prøveprosjekter med nullutslippssoner i Oslo og Bergen ble i også viet oppmerksomhet. Her anbefalte KNA politikerne at soner av denne typen ikke skal tillates. Dette først og fremst fordi elektrifisering av byenes privatbiler går svært raskt, hvilket i løpet av få år vil gjøre dette dyre, kompliserte og problematiske tiltaket unødvendig. Også det har KNA rettet søkelyset mot ved flere tidligere anledninger.

KNA mener flertallet av norske bilister ønsker seg en realistisk miljøpolitikk samtidig som de ønsker seg effektiv og rimelig transport – et budskap som avslutningsvis ble formidlet til stortingspolitikerene.

I morgen møter KNAs generalsekretær Børre Skiaker Arbeiderparti-representanter fra energi- og miljøkomiteen, transportkomiteen og finanskomiteen i samme ærend.