(Foto: Øyvind Holmstad/Wikimedia commons)

– En skjebneuke for trafikksikkerheten

Bilpolitikk

Denne uken åpnes det 167. storting og torsdag legger regjeringen Støre frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023, hvor de har varslet bråk og store kutt. KNA advarer mot kutt i viktige veiprosjekter.

Etter et brokete år med krig i Europa, skyhøye energipriser med påfølgende inflasjon og renteøkninger har 2022 vært et hardt år for norske husholdninger, bedrifter og ja; politikerne. Både statsminister og samferdselsminister har allerede varslet kutt i samferdselsinvesteringer for å senke temperaturen i norsk økonomi. Det får KNA til å reagere.

– Trykket må holdes oppe

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker mener det vil være et dårlig signal å sende, dersom regjering og storting kutter i veivedlikehold for 2023. Samtidig ber han politikerne skjerme oppstartede prosjekter og ulykkesutsatte strekninger. – Ulykkesstatikken i 2022 er trist lesning og det er et enormt vedlikeholdsetterslep på norske veier. På fylkesveinettet alene er det et vedlikeholdsetterslep på over 70 milliarder. I så måte er det viktig at trykket holdes oppe på veibudsjettet også for 2023. Det er også helt avgjørende å sikre tilstrekkelig med budsjettmidler til å fullføre oppstartede prosjekter og prioritere ulykkesutsatte strekninger, sier Skiaker.

– Politisk skjebneuke: Børre Skiaker i KNA håper trafikksikkerhet blir prioritert i statsbudsjettet for 2023.

– Skjebneuke

KNAs mangeårige generalsekretær har fulgt norsk veipolitikk nøye de siste årene, og er tydelig på hvor viktig det er å sikre nok budsjettmidler til veivedlikehold. – 80% av all persontransport i Norge skjer med bil. Det i seg selv understreker viktigheten av å denne budsjettposten, både for folks daglige mobilitet og for trafikksikkerheten. Totaliteten gjøre denne politiske uken til en skjebneuke for trafikksikkerheten, sier KNA-sjefen.