– Ambisjonsnivået må opp!

Bilpolitikk

13.-14. april avholdt KNA sitt landsmøte på Scandic Holmenkollen Park i Oslo. I forbindelse med landsmøtet ble det vedtatt en resolusjon om den nylig fremlagte Nasjonale Transportplanen.

Resolusjon fra KNAs landsmøte 2024

Ny Nasjonal Transportplan må styrke, ikke senke ambisjonsnivået for norsk veipolitikk.

Regjeringens forslag til ny Nasjonal Transportplan (NTP) ble nylig fremlagt. Siden regjeringen tiltrådte i 2021 har samferdselsministeren varslet at ny NTP ville komme våren 2024. Statsråden har også vært tydelig på at ambisjonene for samferdselssektoren i eksisterende NTP er urealistisk høye.

Det er et stort alvor forbundet med veidelen av NTP. I 2023 kom Riksrevisjonen med en rapport som slår fast at dårlige veier er medvirkende til 30 dødsulykker i året. Stortinget har selv vedtatt en nullvisjon som slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker, og at ingen skal bli drept i trafikken i 2050.

Når NTP ble fremlagt fredag 22. mars var budskapet at man skulle ha et sterkere fokus på å ta vare på de veiene man har og bygge nytt der man må. Andelen av planen som er avsatt til vedlikehold er dermed økt, noe KNA mener er bra. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på norske veier, og det økte søkelyset på dette er noe vi etterlyst fra vekslende regjeringer. Det nye forslaget til NTP har flere positive nyheter for veisektoren, og KNA ønsker særlig å fremheve rask utbygging av E16 Bergen – Voss. Dette er en av flere dødsveier i Norge, og regjeringen fortjener honnør for å endelig få i gang byggingen av prosjektet.

I regjeringserklæringen lover regjeringen å utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier i samarbeid med norske fylker. Regjeringens plan kan ikke sies å levere på dette området. Det er satt av i underkant av 16 milliarder i løpet av planperioden, som ikke kan ventes å starte noen realistisk innhenting av det enorme etterslepet på fylkesveiene. KNA annerkjenner at regjeringen har tatt signalet om at fylkesveiene må prioriteres i enda større grad, men ber om at ambisjonene løftes ytterligere.

Mens vedlikehold av eksisterende veinett har fått et løft i det nye forslaget til NTP, har regjeringen som varslet dratt i bremsen på store nybygginger. Hordfast vil, sammen med Rogfast som er under bygging, kunne kutte reisetiden mellom Bergen og Stavanger fra 4,5 til 2 timer og er ett av de to mest samfunnsnyttige prosjektene i Norge. Dette er en viktig stamvei både for å binde sammen en av landets viktigste bo- og arbeidsregioner samtidig som det er en viktig næringsvei. KNA er kritiske til at regjeringen har tatt denne ut av ny NTP, og ber om at denne tas inn igjen i stortingsbehandlingen.

Det er svært skuffende at E18 Vestkorridoren ender opp som et «stykkevis og delt»-prosjekt. Dette er allerede under bygging og første etappe mellom Lysaker og Ramstadsletta er ferdig i 2030. KNA mener dette prosjektet må inn igjen i forbindelse med stortingets behandling av planen.

Menon Economics vurderte i 2022 verdien av det norske veinettet, og anslo den årlige verdien til 1100 milliarder kroner – et verdsatt overskudd for transportbrukerne på 900 milliarder kroner. Med andre ord: penger til bygging og vedlikehold av norske veier er en investering i Norge. KNA ber om at politikerne tar med seg dette faktum i den videre behandlingen av ny Nasjonal Transportplan, og følgelig må ambisjonene justeres opp – ikke ned.