Kvinne i tomt parkeringshus går mot en bil.

Oppgjør ved heving av bilkjøp

Regler og lover

Hvis du har kjøpt en bil med kjøpsrettslige mangler, så kan du kreve kjøpet hevet hvis vilkårene for heving er oppfylt. I tillegg til krav om heving, kan du også kreve erstatning hvis vilkårene for erstatning er oppfylt.

Når vilkårene for heving er oppfylt, så fremkommer det av forbrukerkjøpsloven § 50 hvordan oppgjøret blir.

Selgerens plikter

Selger plikter å tilbakebetale hele kjøpesummen. At bilen har sunket i verdi mens kjøper har eid den er uten betydning. I tillegg plikter selger å betale renter av kjøpesummen, som pr. i dag utgjør 10,5%. Renten endres to ganger i året. Renten skal beregnes fra den dato kjøperen reklamerte på mangelen. Hvis selger krever at kjøper skal betale vederlag for den nytte han eller hun har hatt av bilen, så medfører dette at selger plikter å betale renter fra den dagen han eller hun mottok kjøpesummen.

Kjøpers plikter

Kjøper plikter å levere tilbake den mangelfulle bilen. I utgangspunktet må bilen være i tilnærmet samme stand som da kjøper mottok bilen. Selger kan kreve at kjøper betaler et rimelig vederlag for vesentlig nytte han eller hun har hatt av den. Et slikt vederlag beregnes ofte ut fra en sum pr. kjørte km. Hvor stort dette vederlaget blir, varierer med hvilken nytte kjøper anses å ha hatt av bilen, men det er ikke unormalt at nytten beregnes til mellom en og to kroner per kjørte km, men det finnes eksempler på både lavere og høyere beregnet nytteverdi.

Eksempel

Forbruker A kjøpte bil av forhandler B den 5. juli 2005. Den 11. november 2005 reklamerte forbruker A til forhandler B. Etter flere forsøk på å rette mangelen uten å lykkes, så krevde forbruker A heving av kjøpet. Heving skjedde 15. mai 2007. Bilen var da kjørt 25.000 km.

Alternativ 1: Selger krever ikke vederlag for vesentlig nytte

Kjøpesum kr. 350.000,-

Renter kr. 51.150,-

Sum kr. 401.150,-

Alternativ 2: Selger krever vederlag for vesentlig nytte

Kjøpesum kr. 350.000,-

Renter kr. 62.283,-

Km kr. -25.000,-

Sum kr. 387.283,-

I tillegg kan kjøper kreve erstatning for utgifter han eller hun har hatt som følge av at bilen har en mangel. Det kan for eksempel være utgifter til transport, bergingsbil, leiebil eller andre utgifter som kjøper har pådratt seg og som er en direkte følge av mangelen.