Terskelen for uaktsomhet i vegtrafikken er lav!

Kjøreteknikk

En uaktsom handling kan beskrives som en feil handling, en uforsvarlig handling eller en handling den handlende kan bebreides for å ha utført.

Ubevisst og bevisst uaktsomhet=skyld

En uaktsom handling kan være ubevisst. Føreren er for eksempel ikke klar over faremomentene og sitter kanskje i andre tanker, han/hun har ingen intensjoner om å ta en kalkulert risiko. Like fullt er føreren skyldig hvis han/hun har handlet i tråd med gjerningsbeskrivelsen (se beskrivelsen av vegtrafikkloven § 3 nedenfor). Noen mener en ubevisst uaktsom handling ikke bør straffes. De betrakter denne type uaktsomhet som straffeansvar uten skyld. Hvis den uaktsomme handlingen er bevisst, så er føreren klar over faremomentene, og at han/hun tar en kalkulert risiko.

Straffriende unnskyldelsesgrunn=ikke skyld

Upåregnelige og ekstraordinære hendelser som plutselig skjer, og som fremstår som årsaken til eksempelvis en skade, kan være en straffriende unnskyldelsesgrunn. En motorsykkelfører ble for eksempel frifunnet fordi bilføreren plutselig bremset og svingte til venstre da motorsykkelføreren var i ferd med å kjøre forbi bilen. Retten mente det var upåregnelig og ekstraordinært, i tillegg skjedde bilførerens handling så plutselig at motorsykkelføreren ikke kunne unngå kollisjon med bilen. Motsatt har retten i en annen sak kommet til at det ikke er upåregnelig og ekstraordinært hvis et barn plutselig løper ut i veien foran en bil.

Hovedbestemmelsen i vegtrafikken er Vegtrafikklovens § 3

Av gjerningsbeskrivelsen i vegtrafikkloven § 3 fremkommer det tre typer handlinger som er forbudte:

  1. Fører A forstyrrer eller hindrer fører B på en slik måte at fører B må foreta en handling han ellers ikke ville gjort. Det kan for eksempel være stadige forbikjøringer når trafikken for øvrig kjører i kø, eller å stanse i vegbanen og på den måten hindre/forstyrre annen trafikk.
  2. Fører A gjør en handling som innebærer at fører B må foreta en unnamanøver for å unngå at ulykke skjer. Det kan for eksempel være brudd på vikeplikten eller en forbikjøringssituasjon. I tillegg til reell fare som nevnt over, så er det forbudt å foreta handlinger som skaper abstrakt/potensiell fare. Det kan være å kjøre forbi en annen bil før en uoversiktlig kurve, der det i ettertid viste seg at det ikke kom bil imot, men der det ville oppstått en fare hvis det hadde kommet en bil imot.
  3. Fører A gjør en handling som innebærer at det skjer en skade på mennesker, egen- eller andres biler, gjerder m.m.

Som fører er du ansvarlig for å handle i tråd med aktsomhetsnormen som gjelder i vegtrafikken. Grensedragningen mellom skyld og ikke skyld er stort sett trukket opp gjennom praksis og teori. Det faktum at ubevisst uaktsomhet rammes innebærer at terskelen for uaktsomhet blir lav i vegtrafikken. Førerne kan risikere å bli ansvarliggjort hvis gjerningsbeskrivelsen er oppfylt, uten at skyldspørsmålet er tilstrekkelig vurdert.