Lagmannsretten: Lov å bruke mobil i kø

Trafikksikkerhet

Dette er konklusjonen etter at lagmannsretten nylig avsa dom i to nærmest identiske saker. Begge handlet om bruk av mobiltelefon i bil når bilen står stille i trafikk.

Onsdag 19. juni 2019 stod en 21 år gammel kvinne i stillestående kø i Drammen. Mens bilen stod stille fant hun frem mobiltelefonen for å sende en melding, noe som ble oppdaget av en politimann. Føreren ble ilagt en bot på 1700 kroner som hun nektet å vedta.  

Rett under tre måneder senere stanset en 42 år gammel mann ved rødt lys i Oslo. Også han fant frem mobiltelefonen, og ble ilagt en bot han nektet å vedta. 42-åringen ble imidlertid dømt til å betale en bot på 2000 kroner i Oslo tingrett.  

Første gang lagmannsretten behandler problemstillingen 

Nå har Borgarting Lagmannsrett konkludert at det er lovlig å bruke mobiltelefonen når bilen står stille i kø eller venter på grønt lys.  

Bakgrunnen for kjennelsen er forskriften som forbyr mobilbruk i bil «under kjøring». At begge de bøtelagte hadde brukt mobiltelefon i bil var ikke et stridstema i rettsalen. Det var imidlertid forståelsen av begrepet «under kjøring». Var det da snakk om «kjøring» når bilene i begge tilfeller stod stille? Det var dette som skulle avgjøre saken.  

Under kjøring?  

Rettens avgjørelse var ikke enstemmig da den tok stilling til begge sakene: Mens to av tre fagdommere la til grunn at bilene ikke var «under kjøring» siden de stod stille, mente den tredje fagdommeren at førerne hadde brutt reglene da vedkommende mente at bilene fremdeles utgjorde en aktiv del av trafikkbildet og dermed var å betrakte som «under kjøring», selv om det på tidspunktet mobiltelefonene ble tatt frem, stod i ro.  

Et tilleggsmoment i den ene saken var at bilens automatiske start/stopp-funksjon hadde stått på, hvilket medførte at bilens motor var avslått da den stod stille ved trafikklyset. Enda et argument for at bilen ikke var «under kjøring», mente fagdommerne med flertall.   

Anket til Høyesterett 

Hvordan endte saken? Begge bilførerne ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett, men det hører til at påtalemyndigheten har anket dommene inn for Høyesterett. Dermed er det fremdeles uklart om det er fritt frem å bruke mobiltelefonen når bilen står stille og trafikklyset er rødt.  

Hva mener KNA?

Selv om en bil står stille og venter på grønt lys i et kryss med motoren avslått, er kjøretøyet likevel en aktiv del av trafikkbildet. Situasjonen krever førerens oppmerksomhet og det er til det beste for trafikksikkerheten og flyten i trafikken at føreren har all oppmerksomhet rettet mot kjøringen.

Denne typen opphold i kjøringen vil vanligvis være svært korte, og føreren må følge med på lyssignal og være klar til å gjenoppta kjøringen på kort varsel. Derfor mener KNA at begge disse situasjonene hører innunder begrepet «under kjøring».

Samtidig finnes det situasjoner hvor bilen i lengre- og mer forutsigbare perioder står stille i kø eller ved rødt lys. Da bør det være et unntak. Et eksempel er langvarige opphold langs veien grunnet ulykker, før kolonnekjøring starter eller veiarbeid med midlertidig stengt vei.