Esso bensinstasjon med bensinpriser

KNA sier nei til høyere bensin- og dieselpriser

Hva mener KNA

Regjeringen har nylig offentliggjort klimaplan som skisserer en tredobling av CO2-avgiften. Med mindre veibruksavgiften reduseres i takt med økningen i CO2-avgiften vil dette bety betraktelig høyere bensin- og dieselpriser.

KNA mener dette vil straffe de bilistene som er avhengig fossilbilen og ikke har mulighet til å bytte den ut til fordel for et nullutslippskjøretøy. Det har tidligere blitt estimert at 2/3 deler av alle personbiler vil være fossilbiler i 2030. Kanskje går utviklingen raskere? Dette rammer uansett svært mange bilister.

I Granavold-plattformen i januar 2019 gjorde regjeringen det klart at det ikke skulle bli en økning i veibruksavgiften på bensin og diesel. I tillegg skulle økte pumpepriser som følge av økt CO2-avgift «i sin helhet motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff». 

Dette løftet har regjeringen holdt så langt, men det nevnes ikke i den nye klimameldingen. KNA minner derfor politikerne om dette.

Vi registrerer finansministerens budskap om at inntektene fra den økte C02-avgiftene skal brukes til andre skatte- og avgiftslettelser. Det er bra så lenge bilistene nyter godt av dette. KNA mener intensjonene i Granavold-erklæringen knyttet til kompensasjon i form av redusert veibruksavgift må legges til grunn, sier generalsekretær Børre Skiaker.

Til tross for at elbilene stadig tar større markedsandeler, er fremdeles 88% av landets personbilpark enten bensin- eller dieseldrevet. Å påføre eierne av disse kjøretøyene vesentlig større bilholdskostander mener KNA er urimelig.

KNAs generalsekretær Børre Skiaker sier at –Regjeringen bør legge fra seg pisken og heller finne frem og dyrke flere gulerøtter.

Vi har stor forståelse for regjeringens ønske om å føre en avgiftspolitikk som er bærekraftig med tanke på både miljø og økonomi, men en mulig økning på opptil fire kroner ved bensin- og dieselpumpene vitner om liten forståelse for at mange i lang tid fremover vil være avhengig av fossildrevne kjøretøy. Dessuten fremstår tiltaket med å gjøre det dyrere å kjøre fossilbil som unødvendig når vi ser at veksten i elbilmarkedet utvikler positivt, fortsetter Skiaker.

KNA mener en drastisk økning i avgiftene på bensin og diesel er å tvinge bilistene til å sette fra seg fossilkjørtøy. Tilnærmingen burde heller være å legge til rette for lavere utslipp i bilparken ved hjelp av gode, målrettet og rettferdige insentiver.