HVA MENER KNA?

Hva mener KNA

Mer enn 100 år etter vi ble til, kjemper KNA fremdeles bilen og bilistenes sak.

BILAVGIFTENE MÅ VÆRE RETTFERDIGE

KNA jobber for at bilavgiftene endres slik at de gjenspeiler både bilens nytteverdi og de reelle kostnadene den påfører samfunnet. Avgifter knyttet til privatbil må i tillegg sees i sammenheng med kostnader ved alternative transportformer, og må være rettferdige for den gjennomsnittlige bilbruker. 

BILEN ER NØDVENDIG

Bilen er og blir det viktigste transportmiddelet for store deler av den norske befolkningen og bør behandles deretter. Faktisk skjer 80% av all persontransport i Norge med bilen, og for mange er bilen eneste mulige transportmiddel. I tillegg er bilen overlegent effektiv, praktisk og fleksibel.

BILEIERS INTERESSER BØR BESKYTTES

KNA har fokus på lovverket som beskytter bilistene i forbindelse med kjøp, salg, reparasjon og vedlikehold av bil.

BILHOLDSKOSTNADENE ER FOR HØYE

KNA arbeider for at de samlede kostnadene til bilhold reduseres, og at man får et rettferdig kostnadsnivå for alle bilbrukere. Bilen skal ikke bli et luksusgode som kun en mindre del av befolkningen har anledning til å eie, bruke og nyte godt av.

BOMPENGER MÅ REDUSERES

KNA er mot bompenger, men tror det er urealistisk å forvente at bilistene ikke betaler noe. Derfor mener KNA at bompenger kan aksepteres, men at de må begrenses til inntil 20% av kostnadene ved bygging av vei. Når veien er nedbetalt skal bommen fjernes.

BYPAKKER MÅ REFORHANDLES

KNA mener byutviklingspakkene må reforhandles slik at Staten bidrar med mer penger til viktige samferdselssatsninger i byene. KNA mener også at bilistenes bompengebetalinger kun skal bidra til utbygging av vei, ikke kollektivutbygging og annen infrastruktur. Rushtidsavgift kan aksepteres gitt at den totale avgiftsbyrden for bilister reduseres.

ELBILEN DEKKER IKKE ALLE TRANSPORTBEHOV

Elektriske kjøretøy er et godt miljøtiltak, men dekker ikke alle transportoppgavene som i dag utføres av en variert kjøretøypark. KNA arbeider for at avgiftssystemet tar hensyn til at biler med fossilt drivstoff i overskuelig fremtid vil være eneste alternativ for mange, samt at det er andre alternativ til nullutslippsbiler enn elbil.

ELDRE KJØRETØY ER KULTURARV

Det må legges til rette for bruk og bevaring av eldre kjøretøy. Eldre biler en viktig del av den norske kulturarven og bør tas hensyn til både når det gjelder drivstoff og utvikling av fremtidige trafikksystemer. Unntak bør utformes for veterankjøretøy.

ET GODT KOLLEKTIVTILBUD ER TIL BESTE FOR BILISTENE

Det er avgjørende med et velfungerende og effektivt kollektivtilbud til bilistene. KNA jobber for at politikerne skal prioritere kollektive tilbud før de begrenser bilistenes mulighet til å bruke bilen.

FARTSGRENSENE BØR VURDERES FORTLØPENDE

Mange norske fartsgrenser står ikke i forhold til veistandard og føreforhold. KNA mener derfor det er behov for en gjennomgang av disse samt at dynamiske fartsgrenser tas i bruk.

GJENNOMSNITTSMÅLING KAN HINDRE ULYKKER

KNA mener gjennomsnittsmåling er et effektivt hastighetsreduserende tiltak, og at dette bare bør brukes på veistrekninger med dokumentert høy ulykkesrisiko.

KJØRERESTRIKSJONER I BYER BØR BEGRENSES

Kjørerestriksjoner i byer skal ikke ramme nødvendig transport. Miljømessige kjørerestriksjoner må ikke gjennomføres før det er etablert alternative transportformer.

LADEINFRASTRUKTUREN BØR FORBEDRES

KNA arbeider for god landsdekkende tilgang til drivstoff for alle kjøretøy, herunder fossil-, el- og hydrogenbiler.

MILJØTILAK MÅ VÆRE GJENNOMTENKTE

KNA arbeider for å begrense miljøskadelige følger av bilbruk, men mener man kun må iverksette gjennomtenkte og faktabaserte tiltak som ikke går på bekostning av befolkningens transportbehov, hverdagsliv og økonomi.

UNGDOM TRENGER KJØREERFARING

KNA mener bruk av sikre baner bidrar til økt førerkompetanse, særlig for unge bilførere som i trygge omgivelser kan prøve ut realistiske øvelser med overføringsverdi til dagens krevende trafikkbilde.

RAMMEBETINGELSENE FOR MOTORSPORT MÅ BEDRES

Bilsporten i Norge bør få tilgang til økonomiske midler på linje med andre idrettsgrener og aktiviteter.

TRAFIKKSIKKERHET ER EN PRIORITET

KNA arbeider for tiltak som øker trafikantenes sikkerhet. Samtidig skal det legges til rette for ny teknologi ved utviklingen av fremtidige vei- og trafikksystemer.

VEIENE BØR BLI BEDRE

KNA vil at investeringsprogrammet i Nasjonal Transportplan gjennomføres. I tillegg bør drift og vedlikehold av dagens veinett trappes opp for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. Særlig fylkesveinettet bærer preg av mangelfullt vedlikehold og bør prioriteres.

VEIPRISING ER IKKE ENESTE ALTERNATIV

KNA er skeptiske til veiprising som metode for avgiftsinnkreving fordi dette kan føre til høyere kostnader ved bilbruk.

VEISALT ER PROBLEMATISK

Veisalt er et problem for både miljø, bilpark og infrastruktur. KNA ser også at mengden veisalt på norske vinterveier i mange tilfeller bør reduseres. Derfor jobber KNA for et mest mulig fornuftig kompromiss mellom miljø, sikkerhet og fremkommelighet til beste for bilistene.

VEITRAFIKKLOVEN ER UTDATERT

Hele veitrafikkloven bør gjennomgås da den ikke fanger opp mange av endringene i trafikken og den tekniske utviklingen de siste 50 årene.

Vil du vite mer om KNA og bilpolitikk?