Overgangsfelt skilt på Sandaker i Oslo
Kilde: Pressemelding regjeringen.no

Bedre veier og målrettede tiltak gir bedre trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

– Det skal være trygt å ferdes på våre veier. Vi ser gradvis resultater fra satsing på bedre veier og målrettede tiltak, strengere krav til sikkerhet, bedre føreropplæring og effektene av tryggere biler. I 2016 så vi det nest laveste antallet drepte i trafikken siden 1950, og i 2017 er utviklingen fortsatt positiv. Dette gir motivasjon til å fortsette det gode arbeidet. Det skal være trygt å ferdes i landet vårt. I statsbudsjettet fortsetter derfor den brede satsingen på bedre og tryggere veier og gang- og sykkelfelt, vedlikehold av vei og tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Regjeringen setter av 505,5 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak i 2018. I tillegg er det lagt til grunn om lag 60 millioner kroner i ekstern finansiering. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene, som møteulykker og utforkjøringsulykker. Dette kommer i tillegg til satsingen på å bygge nye veier og vedlikeholde eksisterende.

Bygging av midtrekkverk er prioritert. Andre tiltak er blant annet utbedring av terrenget langs veien, veibelysning, kurve- og kryssutbedringer, rekkverk og tilrettelegging for forsterket midtoppmerking (rumlefelt).

Tiltak for å hindre de alvorligste ulykkene

I 2016 gikk 135 menneskeliv tapt i på norske veier, som er det nest laveste antallet omkomne i trafikken siden 1950. Likevel, ethvert liv tapt i trafikken er ett for mye, og det er fortsatt behov for betydelig innsats om den positive utviklingen skal fortsette.

– Vi har i Nasjonal transportplan 2018-2029 satt et mål om å redusere antallet drepte og hardt skadde i veitrafikken til maksimalt 350 innen 2030. Det er en reduksjon på om lag 60 prosent sammenlignet med perioden 2012-2015. Det er et ambisiøst mål, men med en styrket innsats på flere områder mener jeg at dette fullt mulig å oppnå, sier Solvik-Olsen.
Regjeringens trafikksikkerhetssatsing gjenspeiles i et bredt spekter av tiltak, og består både av tiltak som kan påvirke trafikantenes adferd, fysiske tiltak på veinettet og kjøretøyrettede tiltak.

Særlig rettes tiltakene mot å hindre de alvorligste ulykkene. Det er i 2018 planlagt å åpne 2,3 km firefelts vei med fysisk adskilte kjørebaner og 5 km to- og trefelts vei med midtrekkverk. I tillegg vil det etableres om lag 11 km forsterket midtoppmerking på riksveiene i 2018.

Flere gang- og sykkelveier

Det blir tryggere å ferdes på norske veier både for bilister, syklister og fotgjengere ved å fornye og vedlikeholde de veiene vi allerede har, og ved å bygge nye veier og sykkel- og gangveier.

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 226,2 millioner kroner til tiltak som legger til rette for gående og syklende. I tillegg er det lagt til grunn 70 millioner kroner i bompengeinntekter. Det er lagt opp til å fullføre 25,5 km gang- og sykkelveianlegg på riksveinettet. Midlene vil i hovedsak bli benyttet til å etablere sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, og bygge ut strekninger knyttet til skoleveier. I de største byområdene som har bymiljøavtale eller byvekstavtale, foreslår regjeringen å sette av 300 millioner kroner til tiltak for kollektivtransport, sykkel og gange.

I tillegg vil regjeringen bevilge 76,4 millioner kroner til tilskuddsordningen for gang- og sykkelveier på fylkeskommunalt og kommunalt veinett.

Fortsatt satsing på tungbilkontroll

Siden 2014 har regjeringen økt satsingen på utekontrollvirksomhet. For å bedre framkommeligheten vinterstid har Statens vegvesen økt beredskap i utekontrollvirksomheten på dager hvor det ventes vanskelig føre for å hindre at tunge kjøretøy forårsaker problemer i trafikken. Denne satsingen vil bli videreført i 2018.

– Det satses betydelige midler på trafikant- og kjøretøyrettede tiltak i regi av Statens vegvesen. Blant annet viderefører vi vår satsing på tungbilkontroll. Flere kontroller sikrer tryggere ferdsel på norske veier, og særlig på norsk vinterføre. Vi har hatt en bevisst strategi for å fjerne farlige vogntog fra veiene, og derfor har vi styrket kontroll av dekk, bremser og kjetting, sier Solvik-Olsen.