– KNA spiller en viktigere rolle enn noen sinne!

Bilist

13.-14. april gjennomførte KNA sitt landsmøte på Scandic Holmenkollen Park. Her ble strategien for de neste årene bestemt, og hovedstyre for de neste årene ble valgt. Geir A. Mo ble gjenvalgt som president i klubben for to nye år.

Geir A. Mo ble gjenvalgt som President for to nye år.

I strålende vårvær gikk KNAs landsmøte av stabelen i helgen, med representanter fra mange av KNAs 27 avdelinger. Geir A. Mo fra KNA Oslo og omegn, som har vært president siden 2020, ble gjenvalgt som president i den stolte bilklubben som har dype røtter i norsk bilhistorie. På listen over tidligere KNA-presidenter finner man både Christian Langaard, grunnleggeren av Frydenlunds bryggeri, og Sam Eyde, den kjente ingeniøren og industribyggeren. Torhild Hallre fra KNA Halden ble valgt som ny visepresident. Lederen av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, Sigbjørn Gjelsvik innledet til møtet.

Innledet til landsmøtet: Lederen av transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik (SP)
Torhild Hallre fra KNA Halden ble valgt som ny visepresident under Landsmøte 2024.

Årets avdeling kåret

Tradisjonen tro ble årets avdeling kåret på landsmøtet. KNA Sokndal ble kåret til årets avdeling 2023. Avdelingen har gjennom 2023 hatt størst medlemsvekst. Avdelingen jobber svært målrettet for å bygge opp et team med kvalifiserte frivillige som skal ta mye av ansvaret for den sportslige aktiviteten på KNA Raceway. Frivilligheten i KNA er helt sentral for klubbens virksomhet og mange avdelinger har gode frivillige team på plass og flere fortjener honnør for dette, men for KNA Sokndal og KNA Raceway/Motorcenter Norway som er i en kritisk etableringsfase er dette spesielt viktig akkurat nå. Anerkjennelsen gis dels fordi KNA Sokndal har hatt størst vekst i medlemsmassen og dels fordi de tar et målrettet krafttak for å styrke frivilligheten og samarbeid med KNA Raceway og Motorcenter Norway.

Heder til ildsjeler med KNA-hjerte

Eirik Kristensen fra KNA Bergen gikk ut av hovedstyret under årets landsmøte og ble takket av etter seks år som hovedstyremedlem og de siste to årene som visepresident. Kristensen fikk også KNAs hedermedalje i sølv for sitt mangeårige engasjement i klubben. Petter Granerud fra KNA Oslo ble også takket av for sin gode innsats de siste to årene som varamedlem av hovedstyret.

Jarl Nilsen fra KNA Sokndal ble tildelt KNAs fortjenestemedalje i gull for mangeårig innsats i klubben. I begrunnelsen for utdelingen ble det særlig påpekt viktigheten av Nilsens utrettelige frivillige innsats i forbindelse med KNA Raceway. «Hans engasjement, iver og lidenskap for motorsporten er en inspirasjon langt utover egen klubb» står det blant annet å lese i begrunnelsen.

Jarl Nilsen fra KNA Sokndal mottok KNAs fortjenestemedalje i gull.

Ildsjelene som er primus motorer på KNA Varna, Tore og Jorunn Ingebretsen fikk KNAs fortjenestemedalje i gull for den enorme jobben de har gjort med å bygge opp Varna til å bli ble ett av landets flotteste gokartanlegg. Ekteparet har lagt ned et utall timer på Varna gjennom en årrekke, som har gjort KNA Varna til et eldorado for langt mer enn bare motorsport. Tilrettelegging for flerbruk som kjøreopplæring, møtelokaler, ballbinge og lekeplass har gjort det til en fleksibel arena.

Tore og Jorunn Ingebretsen fikk KNAs fortjenestemedalje i gull for den enorme jobben de har gjort med å bygge opp KNA Varna.

Resolusjoner

Landsmøte vedtok to resolusjoner om henholdsvis fylkesveier og den fremlagte Nasjonale Transportplanen (NTP). KNA har lenge hatt fylkesveiene som en hjertesak. Det er opp mot 90 prosent større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet sammenlignet med riksveinettet. KNA ber regjeringen trappe opp satsingen på fylkesveiene ytterligere, og ber om 3 milliarder i årlige øremerkede midler til fylkesveiene samt økte frie inntekter til fylkeskommunene.

KNAs resolusjon om regjeringens NTP som nå ligger til behandling i stortinget var klar på at ambisjonene for norsk veipolitikk må opp. I 2023 kom Riksrevisjonen med en rapport som slo fast at dårlige veier fører til 30 dødsulykker i året. Sett opp mot nullvisjonen, som slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker, er det presserende at bevilgningene til både fylkesveier og øvrig veinett økes i årene fremover.

Rikt klubbliv

KNA er en sprek 117-åring, og det er et rikt klubbliv rundt på de mange avdelingene. Klubben drifter 11 baneanlegg rundt omkring i landet, drevet frem av frivillige medlemmer i klubben. Landsmøtet bevilget også prosjektsøknader som investerer i fremtidig aktivitet. KNA Varna, KNA Nordvest og KNA Klepp fikk alle tildelt prosjektmidler til ulike prosjekter for å løfte kvaliteten og bygge oppunder aktiviteten på de respektive anleggene ytterligere. Totalt tildelte landsmøte over penger til utviklingsprosjekter på avdelingenes respektive anlegg. KNA Nordvest fikk 900.000 til nytt klubblokale over eksisterende garasjebygg på sin bane, KNA Klepp fikk tildelt 400.000 for å etablere en multisportbane på sitt baneanlegg mens KNA Varna fikk 500.000 til Mylaps lys- og sikkerhetssystem.

Her presenterer KNA Varna MyLaps systemet de nå har fått midler til å investere i.

– Først og best

Mo var direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) fra 2012-23, og har en lang politisk karriere bak seg. Presidenten var glad for den fornyede tilliten som president i klubben. – KNA har vært bilfolkets stemme side 1907 og er landets første og beste bilklubb. Klubben spiller en kanskje viktigere rolle i samfunnsdebatten enn noensinne, som den eneste landsomfattende bilorganisasjonen som virkelig taler bilistens sak. Ikke fordi vi vil ha bil over alt hele tiden, men fordi vi til fulle anerkjenner bilens naturlige og nødvendige plass i det norske samfunnet, sier han, og fortsetter: – Over 80 % av persontransport i Norge foregår med bil. Denne kan aldri erstattes med verken sykkel, gange eller kollektiv.  I tillegg er bilen en viktig kulturbærer i landet vårt og en viktig, nødvendig og ikke minst morsom del av norsk idrett.

KNA-sjefen avslutter med noen tanker om gleden ved å lede KNA. – Å lede denne klubben, denne fantastiske organisasjonen av frivillige er en ære og glede. De neste to årene har vi store ambisjoner og jeg ser frem til, sammen med resten av hovedstyret, å virkeliggjøre disse.

KNAs hovedstyre etter Landsmøte 2024 er følgende:

President: Geir A. Mo

Visepresident: Torhild Hallre

Hovedstyremedlem: Frode Alhaug

Hovedstyremedlem: Helene Netland

Hovedstyremedlem: Mette Haugland

Varamedlem: Jan-Erik Sneltvedt

Varamedlem: John Magne Lunaas