Parkering, regler og klager

Juridisk

Vanlige parkeringsproblemer

 • Vilkårsparkering
  Såkalt vilkårsparkering har en egen forskrift som stiller krav til parkeringsselskapene, trafikkbetjentene, den som parkerer og til kontroll fra vegmyndighetene. Dessuten er mulighetene for klage omhandlet. Det stilles krav om at slike parkeringsplasser skal være merket med P-skilt (sort P på hvit bunn) og det skal framkomme hvilke vilkår som gjelder, f.eks. reservert kunder, maksimal tid, innenfor oppmerket felt, krav til tillatelse. Den som parkerer har plikt til å sette seg inn i vilkårene på stedet. Her kan nevnes noen situasjoner som en lett kan stå overfor:
 • Kunne ikke se noe skilt
  Alle parkeringsplasser hvor det kan ilegges kontrollsanksjoner skal være tydelig skiltet, normalt ved innkjøring. Noe som ikke alltid er like lett å oppdage, når en skal følge med alt som skjer i trafikken. Ta eventuelt en titt mot innkjøringen for å se om det er noe skilt og se etter skilt på plassen. Praksis stiller strenge krav til oppmerksomhet og det skal mye til for å få medhold av Parkeringsklagenemnda eller domstolene om du overser skilt. Er plassen ikke skiltet gjelder andre regler og da kan du normalt bare parkere med eierens samtykke.
 • Fikk «bot» mens jeg betalte
  Det skal gis rimelig til å sette seg inn i vilkårene som gjelder på stedet (står oppslått på plassen), bl.a. for å undersøke om en faller inn under vilkårene. Men så er kravet at en umiddelbart betaler. Her må det tas hensyn til hvor bilen står i forhold til betalingsautomaten. Det fortas en konkret vurdering av tidsbehov. En plass kan alt gjøres på ett minutt, i andre tilfelle med langt til automat og flere i kø, må det kanskje aksepteres flere minutter. Betjenten skal ikke skrive kontrollavgifter umiddelbart ved ankomst og skal også skaffe seg overblikk over aktiviteten på plassen, slik at han ikke skriver avgifter mens folk står i kø.
 • Billetten ikke lett synlig i frontruta
  Det er et ubetinget krav at billett eller annen påkrevet dokumentasjon skal ligge lett synlig i frontruta. Betjenten skal kunne gjennomføre kontroll uten å måtte «turne», ha med gardintrapp eller lignende. Den skal ligge åpent på dashbordet eller i en holder. At den skal være lett synlig betyr at den ikke skal ligge opp ned, i nedsenkninger i dashbordet, bak sotet område nederst på frontruta, i sidevinduet eller på setet. Dette er føreren den nærmeste til kontrollere og ta en titt utenfra før en forlater bilen. Mener du at billetten lå lett synlig, men fikk kontrollsanksjon, bør en ta foto utenfra. Og en kan be om å få se selskapets foto. Selskapet vil alltid legge fram foto i en klagesak.
 • Parkert utenfor oppmerket område
  Svært ofte er det angitt i vilkårene at det må parkeres i oppmerkede felt. En forutsetning er at oppmerkingen er entydig og tydelig. Alle hjulene skal være innenfor oppmerkingen. Er ett hjul utenfor er vilkåret brutt og det kan ilegges kontrollsanksjon. Det er heller ikke noen brukbar unnskyldning at andre har parkert så skjevt at det var umulig å få hele bilen innenfor oppmerkingen. Er det ikke plass innenfor oppmerkingen må en finne en annen plass.
 • Automatfeil
  Selv om automaten ikke vil ta kortet eller mynten, er det ikke sikkert det er noen feil med automaten. Det kan være skade på kortet eller mynten, noe som ikke er uvanlig. En kan prøve en annen automat på området eller ringe selskapet som driver plassen. De har logg som gjerne kan si noe om automatens tilstand og vil gi nødvendig informasjon om hvordan en skal forholde seg. Selv om det er feil på kortleseren, men mulig å betale med mynt, er det ingen unnskyldning at en ikke har mynt.
 • Tastet feil registreringsnummer
  Føreren har det fulle ansvar for å taste riktig nummer ved elektroniske betalingsløsninger. Det er det eneste «synlige» bevis betjenten har for å kunne foreta kontroll. Derfor er det viktig at en ser på tilbakemeldingen etter å ha registrert seg. Har en skrevet feil, må en begynne registreringen på nytt. En unngår heller ikke «bot» selv om det i ettertid dokumenteres at en har betalt. På samme måte som nær en ikke har gyldig billett.
 • Tiden gått ut
  En har selv ansvar for å betale for tilstrekkelig tid. Det er ingen unnskyldning at møtet ble lenger enn antatt. En må ta høyde for forsinkelser, f.eks. hos leger og tannleger. Slike steder er det ikke uvanlig med betydelige forsinkelser og det på en legge inn i beregnet tid ved betaling. Helt uberegnelig forsinkelse kan imidlertid føre til at kontrollsanksjonen oppheves, f.eks. at legen foretar umiddelbar innleggelse, slik at en ikke kan ivareta bilen.
 • Klagemulighet

Hvordan kan jeg klage?

Skulle en komme til at kontrollsanksjonen eller «boten» ikke er riktig, kan en klage på avgjørelsen. I første omgang skal det klages til parkeringsselskapet og klagefristen er 3 uker. Er en ikke fornøyd med selskapets avgjørelse kan en klage til Parkeringsklagenemnda innen ett år etter en klaget til selskapet. I siste omgang kan en klage tingretten. Det må gjøres innen 3 uker etter at en er blitt kjent avgjørelsen i nemnda. Bare et fåtall saker havner i domstolen, men Parkeringsklagenemnda behandler flere tusen saker i året.

 1. Klag til parkeringsselskapet

Er du uenig i boten, må du klage skriftlig til parkeringsselskapet. Her anbefaler KNA at du benytter Forbrukerrådets standard klagebrev

2. Klag til Parkeringsklagenemnda

Hvis dialogen med parkeringsselskapet ikke ender i enighet, kan du klage til Parkeringsklagenemnda