Bilen selges "som den er"

Juridisk

Du kjenner kanskje igjen overskriften fra en kjøpekontrakt? Det er selgerens normale måte å fraskrive seg ansvar for mangler. En slik ”som den er” -klausul innebærer at kjøper må bære risikoen for skjulte mangler.

Forutsetter at selger har tatt forbehold

Det er en forutsetning at selger tar forbehold og uttrykker, på en eller annen måte, at bilen selges ”som den står.” Dette kan for eksempel uttrykkes: ”Som forevist,” ”uten ansvar for mulige feil eller mangler,” ”uten ansvar for skjulte mangler.” Ved disse få, men viktige ord, har selger altså fraskrevet seg det vanlige mangelsansvaret han/hun har etter kjøpsloven §§ 17-18. Han/hun selger bilen slik den står med mulige feil og mangler og forlanger en pris deretter. Kjøperen bærer dermed risikoen for mulige skjulte mangler. ”Som den er” -klausulen beskytter med andre ord selger, samtidig gir dette kjøper et signal om å være på vakt, og kanskje foreta en mer grundig undersøkelse av bilens tilstand, -før avtale inngås.

Vanskelig å ha oversikt over alle tekniske feil

Når det gjelder biler generelt sett, så er det en kjent sak at disse teknisk sett er relativt kompliserte. Det er svært vanskelig for de fleste bileiere å ha oversikt over enhver feil som måtte være ved bilen. Selv fagfolk er ikke alltid i stand til å få 100% oversikt over enhver feil. Noen ganger er feilene skjult og kommer til syne etter hvert. Det kan derfor være gode grunner for å beskytte seg mot skjulte feil og mangler hvis du er selger. Når situasjonen er slik at verken selger eller kjøper var kjent med feilen/mangelen, så kommer spørsmålet om hvem som skal bære risikoen. I slike tilfeller kommer ”som den er” –klausulen til sin rett på en slik måte at kjøper normalt vil måtte bære risikoen for mangelen.

Selger kan bli stilt til ansvar selv om bilen er solgt ”som den er”

Selv om bilen er solgt med ”som den er” –klausul, så skal den likevel etter kjøpsloven § 19 (1) regnes som mangelfull i tre tilfeller:

  1. Hvis bilen ”ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt..” jfr. kjl. § 19 (1) a.

      Selgeren har altså ikke anledning til å opplyse om at bilen er i meget god stand om dette ikke er tilfelle. At selgeren var i god tro er ikke avgjørende. Bilen skal svare til de opplysninger selgeren gir om den.

  • Hvis selgeren har ”forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold….som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få..” jfr. kjl. § 19 (1) b.

      Selgeren kan for eksempel ikke unnlate å opplyse om at bilens kilometerstand er feil hvis han vet dette, ei heller kan han unnlate å opplyse om at bilen har vært utsatt for kollisjonsskade hvis han vet dette. Selger har altså plikt til å opplyse om forhold han måtte kjenne til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få.

  • Hvis bilen er i ”vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers” jfr. § 19 (1) c.

      Det må altså være et klart misforhold mellom bilens tilstand og det kjøperen objektivt    sett hadde grunn til å forvente ut fra prisen og forholdene ellers.

KNAs råd til deg som selger vil være å opplyse åpent og ærlig om bilens tilstand slik du kjenner den, samt å selge din bil med ”som den er” –klausul.

KNAs råd til deg som kjøper vil være å undersøke bilen nøye hvis bilen selges med ”som den er” –klausul. Hvis selger er profesjonell bruktbilforhandler, så bør du kanskje vurdere å kjøpe bil et annet sted hvis bilen selges ”som den er.”