Hvor stort er egentlig etterslepet på fylkesveiene?

Bilpolitikk

At etterslepet på fylkesveiene er enormt er alle enige om. Men tallene på hvor stort det faktisk er spriker med mange hundre milliarder. – Uholdbar situasjon, sier KNAs Børre Skiaker.

I 2010 fikk fylkeskommunene 44000 kilometer med dårlig vei i fanget fra regjeringen. Den gang ble etterslepet estimert til ca 20 milliarder kroner. Tre år etter ble det gjennomført en stor, helhetlig gjennomgang som anslo vedlikeholdsetterslepet til mellom 45 og 75 milliarder kroner. Støre-regjeringen er nå på nytt i gang med en å kartlegge vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Denne gjennomgangen er det knyttet stor spenning til. I 2021 kom Rådgivende Ingeniørers forening med en rapport som anslo etterslepet på fylkesveinettet alene til svimlende 700 milliarder kroner. KNA har hentet inn tall fra hver enkelt fylkeskommune som anslår vedlikeholdsetterslepet til mellom 80 og 90 milliarder.

– Ingen quick fix

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker mener det er maktpåliggende å få realistiske tall på bordet. -Usikkerheten er helt holdbar. De usikre anslagene gjør det umulig både å legge en plan for innhentingen av etterslepet og å prioritere, sier Skiaker. – Det alle tallene har til felles er at de viser enorme behov, men at kartleggingen vegvesenet nå er i gang med blir presis er helt avgjørende for å vite hvor man skal begynne og for å få et grunnlag for prioritering, fortsetter han.

Generalsekretæren mener stat og fylkeskommune nå må gå sammen og ta et krafttak for å på sikt kunne få fylkesveiene opp på en akseptabel standard. – Det er ingen «quick fix» på fylkesveiene, men myndighetene må jobbe i to spor. De må få en fullstendig og realistisk oversikt over etterslepet på hele veinettet. Dernest må de begynne der behovene er størst, og for eksempel sortere på høy trafikkmengde, spesielt ulykkesbelastede strekninger, viktige nærings- og beredskapsveier. Så må staten gi fylkespolitikerne de økonomiske musklene som trengs, og fylkesveiene må enda høyere opp på den fylkespolitiske dagsorden, avslutter Skiaker.