Vikepliktsbrudd fører til tusenvis av ulykker

Kjøreteknikk

Rundt 2 000 personskadeulykker skjer årlig som følge av manglende overholdelse av vikeplikten. I tillegg titusener av forsikringsskader. Slike ulykker skjer i forbindelse med at kjøretøy kolliderer i vegkryss, ved innkjøring på forkjørsveg, feltskifte mv. I tillegg kommer alle ulykkene hvor fotgjengere blir påkjørt for eksempel i gangfelt.

Felles for disse ulykkene er at den ene part ikke har overholdt reglene om vikeplikt ved vegkryss, og mer enn halvparten skyldes brudd på ”høyreregelen”. Likeledes skyldes mange av uhellene uforsvarlig innkjøring på forkjørsveg, inn- eller utkjøring ved kiosk, bensinstasjon, parkeringsplass ol.

Vikeplikt betyr at den som har forkjørsrett skal kunne fortsette kjøringen i normale trafikkrytme. Den som har vikeplikt, skal tilpasse seg dette og ikke tvinge den andre til å foreta manøvre han ellers ikke måtte ha foretatt. Dette skal den som har vikeplikt tydelig gi til kjenne ved i god tid sette ned farten eller stanse for å markere at han vil overholde vikeplikten.

Reglene om vikeplikt er ganske firkantede – og må være det. Det ligger et stort ansvar på den som har vikeplikt enten det er ved innkjøring på forkjørsveg, feltskifte, høyreregel, for gående i gangfelt, syklende eller i et annet av våre mange vikepliktstilfeller.

Ned med farten

De fleste ulykker i vegkryss skyldes at føreren kjører for fort inn mot krysset, slik at han ikke klarer å stanse i tide når vikeplikten inntrer. En undersøkelse foretatt i Trondheim på for en del år siden viste at 80 % av de kontrollerte førerne kjørte så fort inn mot enkelte vegkryss at de ikke kunne ha overholdt vikeplikten om det hadde kommet et kjøretøy fra høyre. Rettspraksis krever at det må kjøres med helt minimal fart om dette er nødvendig for at vikeplikten skal overholdes.

Ikke nok å få ”bakenden” til

Den som ikke har vikeplikt, må så vidt mulig kunne fortsette kjøringen i denne vegs normale trafikkrytme. Den som har vikeplikt, må tilpasse seg denne rytmen. Det innebærer at man ikke har overholdt vikeplikten dersom den forkjørberettigede må bremse ned for å unngå kollisjon. Etter trafikkreglene inntrer vikeplikten når det er fare for sammenstøt. Altså må den som har vikeplikt ha kommet over krysset før den andre kommer fram dit med normal kjøring. Selv om den som har vikeplikt blir påkjørt helt bak, går han ikke ned dette klar av vikepliktreglene. Det gjør man heller ikke om man svinger inn på en veg hvor trafikken er forkjørsberettiget så seint, at den en har vikeplikt for ikke får stanset og kjører inn i den vikepliktige rett bakfra. Dette som en påminnelse til den som tror at man kommer unna ansvaret for en får lagt ”bakenden” til.

Vikeplikten opphører heller ikke om den andre som har forkjørsrett, stopper opp – det kan jo være at det er en ekstra forsiktig førere eller et uoversiktlig kryss.