TILLEGGSREGLER TIL ”SPIRAL CHALLENGE 2020”

Bilsport

Arrangør:       KNA Drammen.

Løpets adresse: KNA Drammen, v/ Mette Haugland, Stenberghaugen 16,

3055 Krokstadelva.

Telefon +47 900 19490 (Oddvar Moland) omolan@broadpark.no

Klubbens hjemmeside: http://kna.no/drammen

Løpets navn:   Spiral Challenge 2020.

                        Løpet inngår i NTM Trailer & Tipp AS Challenge-cup 2020.

Løpets art:      Challenge-løp som består av etapper med åpne tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper og pålitelighetsetapper. Det vil også inngå 4 ferdighetsetapper i løpet.

Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og disse tilleggsregler.

Arrangørlisens:          ARCH 20.26020

Sportskomite:             Løpsleder:                   Jarle Vinjar Bye           92655230

                                    Løypeansvarlig:           Oddvar Moland

                                    Sportskomitè:              Mette Haugland

                                                                       Geir Haugland

                                                           + andre medlemmer og medhjelpere                                                                                        

Resultatansvarlig:      Erik O. Johannessen.

Sikkerhets/ miljøansvarlig:    Geir Haugland

Teknisk kontrollør: Oppgis i startprogram

Deltagerkontakt (etter løpets målgang): Mette Haugland, tel. 907 88669

Jury:               Oppgis i startprogram

                        Odd Johan Stenshorne

                        Thor Inge Tollehaug

Løpsdato:       5. september 2020.

Løpets start:   Sundhaugen, Sundhaugveien 168, 3222 Fiskum. Første bil med start kl. 10:00.

Løpets mål:     Sundhaugen med  målgang 1. bil ca. kl. 16:30.

Sekretariat:    Sundhaugen, Fiskum, åpner kl. 07:00

                        Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent.

                        Telefon til arrangøren på løpsdagen er 926 55230.

Teknisk kontroll: Sundhaugen, Fiskum fra kl. 07:00.

                        Deltagerne må ha gjennomført teknisk kontroll og innsjekk innen kl. 09.20.

Deltakere i Challengeløp skal anvende felger og dekk etter bestemmelsene i Vegtrafikklovgivningen.

Doping og bruk av rusmidler:           

Se § 100 DOPING § 101 ALKOHOL

Trippavstand: Vegvesenets avstandspeler er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet.

Det vil bli informert om trippavstand i startprogram og i sekretariatet.

Utlevering av kjøreordre: Utleveres i sekretariatet 30 minutter før egen start tid.

Løpets lengde: Ca. 206 km.

Etappetyper: I løpet inngår transportetapper, 10 pålitelighetsetapper og 4 ferdighetsetapper.

Se § 566 for forklaring av de ulike etapper.

Klasser:          Det innbys til deltagelse i klassene Expert, Sport, Touring og Debutant. Se § 557 b)

Krav til besetning og bil:        Se § 557 Fører og kartleser og § 558 Deltagende biler.

Påmelding:      Sendes pr. post til:

KNA Drammen, v/ Mette Haugland, Stenberghaugen 16, 3055 Krokstadelva

eller mail til omolan@broadpark.no

Link til påmeldingsskjema som også kan benyttes ved anmeldelse:

http://www.hanken.dk/online/tilmeld.asp?id=107

Påmeldingsavgift innbetales til konto 2270 22 01881

Klasse Expert og Sport NOK 2 100,- innbetalt før 23. august.

                                                                       NOK 2 500,- innbetalt 23. august eller senere.                         Klasse Touring           og Debutant     NOK 1 600 innbetalt før 23. august.

                                                                       NOK 2 000 innbetalt 23. august eller senere.

NB ! Utenlandske deltagere betaler NOK 1 000,-. Startkontingent for utenlandske lag betales i sekretariatet løpsdagen.

Følg med på norske og eget lands restriksjoner for innreise i Norge og utreise fra hjemlandet til Norge.

Påmeldingsavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPS-brikke samt leie av og preparering av veier samt arrangørens forsikring.

Påmelding aksepteres dersom melding om deltagelse mottas i løpet av

tirsdag 1. september kl. 16:00. Deltagere vil få tilsendt startprogram på e-post.

Avlysning:      KNA Drammen vil vurdere å måtte avlyse løpet ved for få påmeldte. Dette vil bli vurdert 14 dager før løpet. Det er før de store kostnadene i forbindelse med løpet kommer og vi har mulighet til å vurdere økonomien for arrangementet.

                        VIKTIG MED TIDLIG PÅMELDING !!!!!

Avbud:            Ved avbud meldt før 23. august tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften. Ved senere melding om avbud beholder arrangøren NOK 600/- som dekker arrangørens kostnader til kopiering etc.

Forsikring:     Deltagerne må undersøke med eget selskap.

Se også ”Bilsportforsikringer”, https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/forsikringer/

Lisenser:         Deltagerne må ha gyldig lisens, utstedt av NBF samt betalt årskontingent til motorklubb. Dette kontrolleres ved start.

Engangslisens kan kjøpes ved start, gjelder norske statsborgere. Engangslisens koster NOK 300/- og krever ikke medlemskap i klubb.

                        Utenlandske lag må løse lisens i egen klubb/ forbund.

Premiering:    Minimum 3 premier i hver klasse.

                        Ferdighetsetapper, ¼ premiering i hver klasse. (basert på påmeldte innen 1. september)

Resultater:     Resultatliste foreligger løpsdagen, ca. kl. 18:30, premieutdeling etter protestfristens utløp.

Veier:              Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og skogsveier av normal

standard. På enkelte korte partier er det en fordel å utvise forsiktighet.

Løpsavvikling:            Startrekkefølgen er: Expert, Debutant, Touring og Sport.

Deltagerne starter med 2 minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt og det er flytende start. Deltagerne må være klare til start 15 min. før egen starttid.

Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet senest 15 minutter før løpets start.

Etter pause starter deltagerne i samme startrekkefølge som ved løpets start.

Kart:              Buskerud Fylkeskart    Utgitt 2008, Nedfotografert, 1:150 000 og 1: 130 000.

Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre.

Kjøreordre:    Alle klasser kjører identisk løype. Det er lik kjøreordre for alle klasser. Det blir benyttet tulipanpiler på transportetapper og pålitelighetsetapper. For øvrige bestemmelser, se § 566 Kjøreordre.

Tulipanpiler, det skal kjøres lengst mulige strekning på tulipanpiler, dog er det kun tillatt og benytte en strekning en (1) gang.

Feil vei:           Det kan forekomme ”FEIL VEI”-skilt. Disse skal ikke passeres. Overtredelse kan medføre utelukkelse.

Kontroller:     Det benyttes kontroller som beskrevet i § 568 Kontroller.

                        Ubemannede tidskontroller vil bli benyttet.

Det kan forekomme bemannede passeringskontroller både på Transportetapper og Pålitelighetsetapper.

Dere skal stanse for stempel/ signatur av postmannskap. 

                        Bemannede kontroller en markert med skilt «KONTROLL» begge sider av veien.  

Tidtaking:       Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i § 570 Tidtaking. Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier dette. ”Løpets ur” er radiostyrte klokker. Masterur er plassert i sekretariatet.

Ferdighetsetapper:     Det vil bli oppnevnt faktadommere som vil kontrollere at deltager kjører ferdighetsetappen i henhold til utlevert skisse og instruks.

                                    Faktadommerens avgjørelse er inappellabel.

Møtende deltagere:    Vil normalt ikke oppgis i kjøreordren. Er det opplyst om «Møtende deltagere» i kjøreordren skal deltagerne være spesielt oppmerksomme. 

Reklame:                    ”NTM Trailer & Tipp AS” dekaler plasseres på begge fordører på toppen av

startnummer.

Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram.

Protester:                   Se § 582 Protester og tidsfrister. Det henvises til Generelle

bestemmelser, kapittel 13 og 15 i Bilsportboken.

Kontrollskilt:              Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet

Bensinfylling:             Før start: 98 oktan selges  på YX 7-Eleven Langebru, Meierigata 1,

                                               3300 Hokksund

Det er mulighet for bensinfylling (95 oktan) etter ca. 100 km på Circle K i

Lampeland.

Bespisning:                 Frokost kan kjøpes på Sundhaugen

                                    Mulighet for å kjøpe mat i pausen på Lampeland.

                                    Etter løpet er det mulighet for å kjøpe mat på Sundhaugen.

Reglement:                 Se: https://bilsportboka.no/kapittel/challenge/bil-0challenge-reglement/

eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel. 23 05 45 00.

For deltagere fra Danmark (og sydligere strøk):

2 avganger daglig, begge veier med Colorline, Superspeed 2, mellom Hirtshals og Larvik. Fra Larvik til Hokksund er det ca. 10 mil.

Overnatting:   Kontakt Sanden Hotel på www.sandenhotell.no eller på tel. + 47 32 25 05 50.

                        Langebru Gjestegård i Hokksund har tel. +47 32 75 47 00.

                        Hokksund Camping er også ett alternativ, gangavstand fra Sanden Hotell.

Se www.hokksund-camping.no/ eller ta kontakt på tel. + 47 32 75 42 42

KNA DRAMMEN ØNSKER VEL MØTT TIL ET UTFORDRENDE OG SPENNENDE ”SPIRAL-CHALLENGE”