Stor uenighet om fremtiden for Oslos bilister

Bilpolitikk

Tirsdag 23. mai arrangerte KNA pub-debatt på Bakgården på Løkka. Det ble en god debatt med til tider høy temperatur.

Høstens kommune- og fylkestingsvalg nærmer seg, og valgkampen er for lengst i full gang. Tirsdag inviterte KNA til bil-debatt med flere av byens sentrale politikere. KNAs nye pub-konsept kalles 1907-pub, med oppstart 19:07 som en klar referanse til året landets første bilorganisasjon ble stiftet. Siden det rødgrønne byrådet ble valgt i 2015, det vært stor debatt om bilpolitiske spørsmål i hovedstaden. Høyre, FrP, MdG og AP var alle representerte i det politiske panelet – i tillegg deltok KNA-president, Geir A. Mo. Det ble også åpnet for spørsmål fra salen.

Parkerings-frustrasjon

Byrådets fjerning av parkeringsplasser og etablering av sykkelveier ble heftig diskutert i den bilpolitiske debatten. Flere i publikum tok ordet og stilte kritiske spørsmål omkring byrådets fjerning av parkeringsplasser og det de mente var en dysfunksjonell ordning for beboerparkering. Per F. Hetty fra styret i KNA Oslo tok opp det store misforholdet mellom hvor mange beboerparkeringer som ble solgt og antallet tilgjengelige parkeringsplasser, og viste til at det er solgt mange tusen flere tillatelser enn det finnes p-plasser. – Dette er svikaktig dobbeltsalg, konkluderte Hetty.

Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret, Andreas Halse på sin side viste til at det er en viss sirkulasjon av biler, da ikke alle bilene står parkert til enhver tid. Samtidig mente Halse at alternativet var enten å øke prisene for å senke etterspørselen eller å innføre en køordning. Til dette kontret Geir A. Mo at bystyret selv har satt seg i denne situasjonen etter at de har fjernet tusenvis av parkeringsplasser i byen samtidig som de har fjernet kravet om parkeringsplasser ved bygg av nye boliger og bygg i Oslo.

FrPs Magnus Birkelund fastslo at de ønsker å øke parkeringskapasiteten i byen og ønsket å gjøre byen mer tilgjengelig for bilistene samtidig som de ønsket en opprusting av hele veinettet i Oslo. Høyres Haakon Gløersen påpekte på sin side at de ønsker å fremdeles prioritere fotgjengere og syklister, men ønsket å forbedre beborerparkeringen blant annet ved å begrense oversalget av tillatelser og bygging av flere parkeringsplasser for underjordiske anlegg.

– Elsker bomringen, men ikke bompenger!

Haakon Gløersen (H) signaliserte at et eventuelt nytt byråd ville føre en mer forsonelig tone med byens bilister – i hvert fall kommunikasjonsmessig. Han viste til MdGs profilerte stortingsrepresentant Lan Marie Bergs utsagn på MdGs valgvake i 2019, hvor hun utbasunerte: «Vi elsker bomringen!» og viste til stigmaet noen kan oppleve som følge av den til dels tøffe retorikken mot bilisme i byen fra ledende politikere. MdGs byrstyrerepresentant Arne Haabeth poengterte at MdG elsker bomringer, men ikke bompenger som fenomen. Han understreket at Mdg har stemt imot mange motorveiprosjekter som øker bompengekostadene for bilistene, men at de var for bomring i byen, for å finansiere kollektivtransport, sykkelveier og grønne byrom og redusere biltrafikken.

Kule kopper: Arne Haabeth (MDG), Haakon Gløersen (H), Magnus Birkelund (FrP og Andreas Halse (AP) poserer med hver sin KNA-kopp med påskriften «Vanlige folk kjører bil».

Vanlige folk kjører bil!

Avslutningsvis takket KNA-presidenten politikerne for at de deltok på KNAs nye pub-konsept i det som ble en spennende og til tider heftig debatt med dyktige debattanter fra samtlige partiet. Med seg på veien fikk politikerne et miljøvennlig bærenett og en KNA-kopp med påskriften «Vanlige folk kjører bil».