– På høy tid med en revisjon

Bilpolitikk

Det er dyrtid, rekordhøy kostnadsøkning til bilhold og bilistenes bompengekostnader kan øke med opp til tre milliarder i år og havne på 16 milliarder i 2023. Nå ber KNA regjeringen trekke i nødbremsen.

Kostnadsøkningene til bilhold har, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken aldri økt mer enn i 2022. I tillegg til den høyeste veksten i konsumprisindeks siden 1988 opplever bilistene enorme kostnadsøkninger på drivstoff og bruk av veien. Siste ukers debatt om Ryfast har på nytt aktualisert debatten om bompengekostnadene.

Generalsekretær i KNA, Børre Skiaker mener regjeringen nå må gjøre både midlertidige og langsiktige grep for å bedre situasjonen for norske bilister. – Vi har etter hvert et bredt kunnskapsgrunnlag som peker i samme retning. Kostnadene knyttet til nødvendig bilbruk har passert en smertegrense som setter bilistene i en vanskelig økonomisk knipe, sier Skiaker.

KNA ber nå regjeringen innføre konkrete grep.

  • Kutt i bompengesatser på særlig utsatte strekninger med uforholdsmessig høye kostnader for bilister uten reelle alternativer.
  • Gjennomføre midlertidig kutt i drivstoffavgiften.
  • Gjennomgå hele bilavgiftssystemet i sin helhet og sørge for et mer forutsigbart avgiftssystem som sikrer en fortsatt grønn transformasjon av bilparken uten å ramme de med dårligst råd.

– Det første politikerne bør gjøre er å kutte i bompengesatsene på særlig utsatte strekninger. Mange av våre medlemmer er fortvilet over situasjonen, der de må betale enorme beløper for å eksempelvis komme seg til og fra jobb eller hente i skole og barnehage, sier KNA-sjefen som også mener det bør gjøres noe midlertidig med drivstoffavgiften.

Skiaker viser til at den den prosentvise økningen på drivstoff var betydelig høyere enn strømprisen. – I fjor økte prisene på alle varer og tjenester, men knapt noe økte mer enn drivstoffprisene. Strømprisene økte med 19% om man tar med strømstøtte og nettleie, mens bensin- og dieselprisene økte med henholdsvis 29% og 39%. Det er ganske brutalt, særlig for folk i distriktene og de med anstrengt økonomi uten andre reelle alternativer, sier generalsekretæren.

KNA mener samtidig det viktigste grepet politikerne kan gjøre på lang sikt er en gjennomgang av hele avgiftssystemet – helst gjennom et bredt forlik på stortinget. Statsbudsjettet som ble vedtatt like før jul innebar kraftige avgiftsskjerpelser på nye biler som førte til at vanlige norske familiebiler ble mange titalls tusen kroner dyrere. – Det er umulig for bilistene å forholde seg til et avgiftssystem som er så uforutsigbart som det vi har i dag. Vi kan heller ikke fortsette å klatte på enkelte bilavgifter uten hensyn til den totale kostnaden ved bilhold og bruk. KNA er opptatt av at avgiftsregimet blir bærekraftig og rettferdig på kort og lang sikt – både for bilistene, staten og miljøet. En for brå omdreining av avgiftssystemet vil særlig ramme folk med dårlig råd og folk bosatt i distriktene. I tillegg vil risikoen øke for at det totale avgiftstrykket blir for høyt på bilistene om man ikke inkluderer alle avgifter, herunder også bompenger som en bruksavgift. Det er på høy tid med en revisjon av bilavgiftene, avslutter Skiaker.