Siri Hov Eggen (OFV), Stian Skarheim Magelssen (NLF), statssekretær Tom Kalsås (AP), Stein Windfeldt (EBA) og Tor Valdvik (KNA).

– Nå er det fylkesveienes tur!

Bilpolitikk

KNA har sammen med Opplysningsrådet for Veitrafikken, EBA Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg. og Norges Lastebileier-Forbund – NLF fattet et innspill til arbeidet med ny nasjonal transportplan. Notatet ble presenterte for statssekretær i Samferdselsdepartementet torsdag 15. februar.

– Nå er det fylkesveienes tur er tittelen på notatet som vi i dag presenterte for statssekretær i Samferdselsdepartementet (Norge), Tom Kalsås. Organisasjonene krever en øremerket pott med 15 milliarder over fem år, 3 milliarder per år, til noen særlig prioriterte fylkesveier, og hvor fylkeskommunene gis mulighet til løpende å melde inn prosjekt som omfattes av ordningen. Notatet peker også på viktigheten av at det utvikles kunnskap om vedlikehold med fokus på å ta vare på det vi har fremfor å bygge nytt.

I notatet kommer også med konkrete råd for hvordan få mer for pengene i drift og vedlikehold. Sjupunktslisten ser slik ut:

7 konkrete råd – Slik får vi mer for pengene i drift og vedlikehold

  1. Drift- og vedlikeholdskontraktene utformes med nødvendige rammer og forutsigbarhet, slik at vedlikeholdsarbeidet kan planlegges og gjennomføres på en effektiv måte.
  2. Vedlikeholdsplaner må utarbeides og inngå som en langsiktig og forutsigbar del av drifts- og vedlikeholdskontraktene
  3. Mye ressurser i form av personell og maskiner er disponert til beredskap i driftskontraktene. Med et forutsigbart planverk for vedlikehold og fornying kan disse ressursene utnyttes bedre.
  4. En del fornyingsarbeid bør også kunne legges inn i drifts- og vedlikeholdskontraktene. Da kan arbeidet planlegges bedre og ledige ressurser utnyttes mer effektivt.
  5. Den kunnskapen som samles inn gjennom det løpende driftsarbeidet må brukes til å planlegge og prioritere systematisk vedlikehold
  6. Avtaleverket rundt driftskontrakter er over tid blitt veldig omfattende og detaljert. Av dette følger en god del pålagte oppgaver som ikke nødvendigvis er relevante for alle kontrakter. Avtaleverket bør oppdateres og forenkles.

Det er entreprenøren som er ute på veien som best ser hvilke oppgaver som bør prioriteres for å sikre fremkommelighet, trafikksikkerhet og for å ta vare på infrastrukturen. Detaljerte oppgavebeskrivelser bør erstattes med funksjonskrav der dette er mulig.