Legg de autoritære fossilforbudene tilbake i skuffen, AP!

Bilpolitikk

De rød-grønne partiene i Oslo lefler stadig med tanken om å forby bruk av fossildrevne biler. Forslagene om å stenge 80% av den norske bilparken ut av landets hovedstad er håpløs symbolpolitikk som rokker ved legitimiteten til en ellers vellykket transformasjon av bilparken.

Dette er en ytring, skrevet av Børre Skiaker, generalsekretær i KNA.

Oslopolitikernes iver etter å stenge Oslo for folk som er avhengige av bilen virker grenseløs. Sist ut er Arbeiderpartiet, som nå diskuterer et totalforbud mot fossildrevne kjøretøy på kommunale veier. 

Byrådet i Oslo har lenge sagt at de ønsker å innføre nullutslippssoner i byen, som et ledd i å nå målet om å gjøre byen utslippsfri innen 2030. Dette består i geografiske soner av byen hvor fossilbiler blir forbudt. Forslaget har i flere omganger blitt avfeid av Statens vegvesen da det ikke er lovhjemmel for å forby biler å kjøre i enkeltgater på bakgrunn av hvilket drivstoff bilene bruker. Dette har imidlertid regjeringen åpnet for å endre på og samferdselsminister, Nygård har uttalt seg positivt om null- og lavutslippssoner.

Norsk elbilpolitikk har vært og er en suksess. EUs målkrav fra 2021 er at nyregistrerte biler skal ha et gjennomsnittlig utslipp på 95 CO2g/km. I 2022 lå Norge på 19 CO2g/km. 8 av 10 biler som ble solgt i fjor var nullutslippskjøretøy, og antallet stiger hvert år. Dersom utviklingen fortsetter er det stor grunn til å tro at den norske bilparken om få år ikke vil slippe ut vesentlig mer enn kollektivtransporten. Utviklingen går imidlertid ekstra fort i Oslo, hvor kommunen anslår at 2/3 kjøretøy er elektriske i 2025 og 60% av varebilene er det samme i 2030. For hver eneste dag som går blir bilparken vår grønnere. Det siste vi trenger nå er denne typen symbolpolitiske forslag som ikke er egnet til noe annet enn å svekke legitimiteten til en pågående, grønn transformasjon av bilparken.

Forbudet mot fossile biler på kommunale veier som krefter i Arbeiderpartiet har foreslått, vil skape flere problemer enn det løser. Det vil ha store konsekvenser for beboere som fremdeles har bensin-, diesel- eller hybridbiler. Det vil også være behov for en hel rekke med unntak for anleggsbransjen, beredskap og varetransport – i tillegg til innbyggere fra andre deler av landet som er avhengige av å bruke kritiske funksjoner som er lokaliserte i hovedstaden.

KNA heier på positive incitamenter for å få folk til å velge kollektivløsninger og nullutslippskjøretøy. Byrådets stadig mer inngripende forslag overfor bilister er imidlertid uakseptable. Et forslag om å stenge alle kommunale veier i hovedstaden for fossil biltrafikk er autoritært og vil kunne få dramatiske konsekvenser – både for samfunn og enkeltpersoner. Oslo er landets hovedstad, og huser noen av våre viktigste kritiske infrastrukturer, som eksempelvis sykehus og andre sentrale institusjoner.

Det vil være uansvarlig av Oslo AP å stenge 80% av den norske bilparken ute fra landets hovedstad, og det vil være like uansvarlig om regjeringen gjør lovendringer for å fasilitere det autoritære forslaget.