Foto: Bård Asle Nordbø / Statens Vegvesen

Krever bedre skilting for å øke respekten

Bilpolitikk

Skilting og manglende sådan er stadig tema i bildebatten. Nylig tok Fremskrittspartiets Frank Sve opp mangelfull skilting og ønsker å endre regelverket for å styrke legitimiteten. FrP vil innføre krav om mobile, digitale skilter ved veiarbeid.

Sve viste blant annet til at skilt om oppheving av nedsett fartsgrense ofte blir utelatt, og at bilistene undrer seg i lang tid etter hva fartsgrensa egentlig er. Han viser også til veiarbeid som ikke blir videreført kveld/natt og helg der nedskilting av fart fremstår uforståelig. Sve mener det kan oppstå farlige situasjoner der noen velger å ikke ta skilting på alvor, fordi det «sikkert ikke er veiarbeid nå», og mener Statens Vegvesen bør stille krav om at mobile, digitale skilt benyttes ved veiarbeid.

Frank Sve, Stortingsrepresentant FrP

Frank Sve mener uforståelig skilting forringer respekten for skiltingen. I den sammenheng nevner han også miljøfartsgrensene som FrP er motstandere av. – Fremskrittspartiet er tydelige på at fartsgrenser generelt må tilpasses forholdene på veien. Bedre skilting ved veiarbeid og et forbud mot såkalte «miljøfartsgrenser» vil bedre skiltrespekten og gi en bedre trafikksikkerhet, sier Sve til Motorliv.

Delvis støtte fra statsråden

Samferdselsminister, Jon-Ivar Nygård (AP) støtter Sve i at trafikksikkerheten må ivaretas i forbindelse med veiarbeid. – Arbeid på og ved vei skal skje på en måte som ivaretar trafikksikkerheten og selvfølgelig framkommeligheten, både for dem som gjør et viktig arbeid for oss alle sammen på veien, og for trafikantene. Det gjøres svært mye nødvendig arbeid på og langs riks- og fylkesveiene, og for å få gjennomført dette må vi i perioder akseptere midlertidige anleggsfaser som gir noen ulemper for trafikantene. Men dette skal som sagt gjennomføres i henhold til godkjente planer, og hvor hensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet er ivaretatt, svarte Nygård. 

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Statssekretær Tom Kalsås (AP) svarer følgende til Motorliv på Sves kritikk.  «Bruk av miljøfartsgrenser er innført ved særlig lovhjemmel, og vil også fremover bli brukt i henhold til formålet. Vi legger til grunn at trafikantene respekterer fartsgrense fastsatt av hensyn til miljøet som fartsgrenser fastsatt av andre hensyn. Videre viser vi til svaret samferdselsministeren ga i Stortinget, samt svar på skriftlig spørsmål. For spørsmål om bruk av digitale skilt ved arbeidsvarsling, henviser vi til Statens vegvesen, avslutter Kalsås.

KNA er positive

KNAs generalsekretær, Børre Skiaker støtter Sve i at presis skilting er avgjørende både for trafikksikkerheten og for at bilistene skal respektere skiltene. – KNA har i flere omganger gjennomført skiltaksjoner hvor vi har dokumentert mangelfull og til dels misvisende skilting mange steder. En digital skilting er positivt dersom det bidrar til å øke presisjonsnivået, sier Skiaker. Samtidig sier KNA-sjefen det er avgjørende at trafikantene respekterer de til enhver gjeldende skiltene. – Kalsås har helt rett i at vi som trafikanter har et felles ansvar for å få ned ulykker. Det er derfor viktig at vi legger til grunn den fysiske skiltingen langs veien, avslutter KNAs generalsekretær.