Hvordan skal fremtidens bilavgifter se ut?

Hvordan skal fremtidens bilavgifter se ut?

Bilpolitikk

Mens staten mener inntektene fra bilistene må økes, opplever mange bilister at utgiftene er for høye. Staten har i flere år signalisert at de vil utarbeide en ny modell for bilavgifter. Under Arendalsuka er KNA på plass og skal rette et særlig søkelys mot bilavgifter.

KNA
12. august 2022

Bilavgifter kan bli et hett tema i årene fremover. Staten jobber med å revidere eksisterende system for bilavgifter, hvor de henter inn igjen de årlige avgiftsinntektene de har tapt på grunn av elbilincentiver. KNA er opptatt av at det nye avgiftsregimet blir bærekraftig og rettferdig på kort og lang sikt for bilistene.

Som følge av sterke økonomiske incentivordninger, er nybilbilparken i ferd med å gå fra fossilt til utslippsfritt. Dette har bidratt til at staten tar inn betydelig mindre engangsavgift, bompengeavgift og merverdiavgift. Dette er en utvikling generalsekretær i KNA, Børre Skiaker i utgangspunktet ønsker velkommen. Samtidig mener han det er viktig å være proaktiv for å kunne påvirke hvordan fremtidens bilavgifter utformes. – KNA har over lengre tid jobbet med å sette fremtidens bilavgifter på dagsorden, da vi mener det vil være naivt å tro at staten ikke vil gjøre endringer i avgiftssystemet når statens inntekter fra eksempelvis engangsavgifter reduseres så dramatisk, sier Skiaker. Generalsekretæren mener det er en betydelig dissonans mellom staten, som mener de får inn for lite inntekter fra bilistene, og de fleste bilister som opplever at deres utgifter til bilhold stadig øker. Bilfolkets organisasjon ønsker å ta initiativ til en nasjonal debatt om hvordan man kan få et bærekraftig avgiftsregime som oppleves rettferdig for bilistene.

«Det er en betydelig dissonans mellom staten, som mener de får inn for lite inntekter fra bilistene, og de fleste bilister som opplever at deres utgifter til bilhold stadig øker»

Børre Skiaker, Generalsekretær i KNA

Staten mister inntekter

I 2019 ba finansdepartementet om innspill til hvilke prinsipper som skulle legges til grunn for et fremtidig avgiftssystem gitt den rivende utviklingen av nullutslippskjøretøy på veiene. Bakteppet for dette er statens tap av inntekter i forbindelse med den stadig grønnere bilparken. For eksempel ble statens inntekter fra engangsavgiften nær halvert fra 2015-2020. I september 2021 startet Statens vegvesen opp arbeidet med en konseptvalgutredning for framtidig ordning for veibruksavgift og bompenger. I problemanalysen tilknyttet arbeidet defineres hovedproblemet som at «(..)bilistene i stadig mindre grad dekker samfunnskostnadene ved bruk av kjøretøy.».

Ønsker en nasjonal debatt om bilavgifter

Siden 2019 har staten signalisert at de ønsker å utarbeide en ny bilavgiftsmodell. Likevel er det et tema som i liten grad preger det politiske ordskiftet. – KNA har over lengre tid jobbet med å sette fremtidens bilavgifter på dagsorden, da vi mener det vil være naivt å tro at staten ikke vil gjøre endringer i avgiftssystemet når statens inntekter reduseres så dramatisk, sier Skiaker.

Temaer som må diskuteres er nivået på kjøpsavgift, bruksavgift og alle typer bompenger og fergepriser. Hvis ikke dette diskuteres samlet risikerer bilistene at utgiftene ved kjøp og bruk av bil blir høye i fremtiden. Det er ikke samfunnet tjent med når bilen er et nødvendig transportverktøy.

Bilfolkets organisasjon ønsker å ta initiativ til en nasjonal debatt om hvordan man kan få et bærekraftig avgiftsregime som oppleves rettferdig for bilistene.

KNAs debatt om bilavgifter vil foregå tirsdag 16. august kl 10:30-11:30 i samferdsteltet på Arendalsuka.

Les mer og meld deg på arrangementet på Facebook her.