Hva mener partiene om bilpolitikk?

Bilpolitikk

I oppkjøringen til stortingsvalget 13. september har KNA undersøkt hva de ulike politiske partiene mener om de mest sentrale bil- og samferdselspolitiske spørsmålene. På siden kan du lese hva partiene mener om blant annet bilavgifter, bompenger og vedlikeholdsetterslepet på norske fylkesveier.

-Det er tydelig at klima, bedre veier og energi-infrastruktur er sentrale stikkord for partiene før valget 2021. I tillegg er flere av partiene opptatt av den helhetlige omleggingen av bilavgiftene, og at nullutslippsbiler skal favoriseres for å opprettholde veksten av disse, med mål om å redusere utslipp fra bilparken. Samtidig registrerer KNA at samtlige partier erkjenner nødvendigheten av bilen i samfunnet. Det er også hyggelig at det er bred politisk oppslutning om frivillig arbeid, bilsport og bilkultur, sier KNAs generalsekretær Børre Skiaker.  

KNA takker for partienes oppslutning og bidrag til denne saken.  

ARBEIDERPARTIET  

 • Bedre veier 
 • Gode lademuligheter i hele landet 
 • Skjerming av pumpeprisen for bensin- og diesel 

1.  Hvordan vil arbeiderpartiet innrette fremtidens bilavgifter?  

Vi ønsker et nytt avgiftssystem på plass innen 2025. Vi deler den brede politiske oppfatningen om at dette bør baseres på fire prinsipper: 1. prise eksterne kostnader bilbruk medfører, 2. stabile avgiftsgrunnlag, 3. mest mulig teknologinøytralt og 4. utformes på en måte som ivaretar fordelingshensyn, dvs. at dyrere biler får høyere avgift. 

2.  Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

Vi vil gradvis redusere fordelene på de dyreste elbilene, og øke CO2-komponenten for nye bensin- og dieselbiler for å nå målet om at alt nybilsalg skal være nullutslippsbiler innen 2025. CO2-avgiftsøkningen fram mot 2030 skal skje gradvis, der vi skjermer pumpeprisen og differensierer veibruksavgiften for å sikre sosial og geografisk rettferdighet. Pengene fra fjerning av momsfritaket på de dyreste elbilene vil bidra til vår plan for omfattende utbygging av ladestasjoner i distriktene.  

3.   Hvordan vil ditt parti sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere?  

I store deler av landet er dette et ikke-problem. I storbyene er langt færre avhengige av bil, og bilbruken må nødvendigvis begrenses for at byene skal fungere. Derfor mener vi det er rimelig at lokaldemokratiet langt på vei håndterer slike spørsmål. Bilavhengige funksjonshemmede skal selvsagt sikres tilgang, og Arbeiderpartiet vil ha FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter inn i norsk lov, noe det sittende høyreflertallet har motsatt seg. 

4.   I hvor stor grad mener Arbeiderpartiet at bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden?  

Vi vil ha utredet om det er mulig å erstatte bompengeinnkrevingen med en mer rettferdig GPS-basert veiprising. En viss brukerbetaling er uansett nødvendig og riktig. Selvsagt kunne man, om man ville, bygge verdens fineste veier og latt alle kjøre gratis over alt. Men da måtte man ha brukt mindre på sykehus, eldreomsorg, skole, forskning osv., for ikke å snakke om pensjon. Det ønsker ikke Arbeiderpartiet.   

5.   Hva vil Arbeiderpartiet gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker?  

Nullvisjonen for drepte og hardt skadde i trafikken er svært viktig for Arbeiderpartiet. Fylkesveiene trenger et kraftig vedlikeholdsløft, og vi har satt av mer til dette enn sittende flertall. Det vil vi fortsette med om vi kommer i regjering. Vi vil også gjennomgå garantiinstituttet for bygging av vei for å sikre en rimelig fordeling av ansvar og risiko mellom nasjonale og lokale myndigheter. 

6.   Hvordan vil Arbeiderpartiet sørge for at den samlende norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet?  

Arbeiderpartiet har store ambisjoner for utbygging av ladestasjoner over hele landet. Innføring av moms på de dyreste elbilene skal gå til å delfinansiere dette. Her vil ting skje med ny regjering.  

7.  Hvordan vil Arbeiderpartiet parti bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar? 

Arbeiderpartiet heier på norsk bilsport, og det var vi som fikk på plass garantien for å få lagt Rally-VM til Norge sist vi satt i regjering. Vi heier også på frivilligheten generelt, og vil allerede i 2022-budsjettet innføre full momskompensasjon for idrett, frivillighet og kultur. Om bilsport er idrett, kan folk gjerne diskutere, men det er definitivt både frivillighet og kultur.  

8.   Hvordan vil Arbeiderpartiet verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne?  

Viser til forrige svar, og til at vi støtter omtalen av «rullende kulturminner» i den siste kulturmeldingen. Vi har mange bilentusiaster i våre rekker, og ønsker velkommen dialog med miljøene om hvordan de eksisterende ordningene kan bedres.  

9.  Hva er Arbeiderpartiets valgløfte til landets bilister? 

At Arbeiderpartiet vil sørge for bedre veier, i tråd med det store samferdselsløftet som startet sist vi var i regjering. At de som ønsker å gå over til el, skal få gode lademuligheter i hele landet, og at pumpeprisen skal skjermes for de mange som fortsatt trenger bensin- og dieselbil. Vanlige folk skal sitte igjen med mer på konto ved månedens slutt, med Arbeiderpartiet i regjering.    

HØYRE  

 • Bedre veier 
 • Infrastruktur til alle teknologier 
 • Nøkternt bompengenivå 

1.            Hvordan vil Høyre innrette fremtidens bilavgifter? 

Siden regjeringsskiftet i 2013 er det vedtatt flere endringer i bilavgiftene som har redusert bilavgiftene, samtidig som det er tilnærmet ingen avgifter på elbiler. De samlede avgiftene fra omsetning og bruk av bil er betydelig lavere i dag enn i 2013. Dagens stortingsflertall er største garantist for avgifter på samme nivå. 

2.            Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

Omstillingen av bilparken er allerede i gang, det er mye takket være omlegginger av avgiftene. For Høyre er det viktig at det alltid skal lønne seg å velge lav- og nullutslippskjøretøy. Målet er at alle nye personbiler skal være utslippsfrie i 2025. Men dette er et mål, ikke et krav og involverer ikke et forbud. Det vil være mulig å kjøpe seg en fossilbil etter 2025, men det skal være så enkelt og billig å velge utslippsfrie alternativer at det blir det naturlige valget. 

3.            Hvordan vil Høyre sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere? 

Det er mange i Norge som er helt avhengig av bilen, derfor skal vi fortsette å binde landet sammen, både ved å bygge ny infrastruktur og ruste opp eksisterende veinett. Bilen er det viktigste transportmidlet for veldig mange. I de største byene har vi et nullvekstmål for persontrafikken, som har vært etablert politikk siden 2012. En bilbasert trafikkvekst i byene, vil gi store problemer med framkommelighet for privatbiler, kollektivtrafikken og næringstransporten. Vi har lyttet til kommunenes ønsker og åpner for at enkelte byer, i første omgang Oslo og Bergen, kan prøve ut nullutslippssoner. Hvordan disse skal utformes vil vurderes i tett samarbeid med kommunene. Unntak er ett av flere viktige momenter som skal vurderes og diskuteres før en slik sone kan testes ut. 

4.            I hvor stor grad mener Høyre at bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden? 

Bompenger gjør at vi får gjennomført flere prosjekter raskere, enn vi ellers ville klart gjennom skattefinansierte ordninger. Høyre er opptatt av å holde bompengene på et nøkternt nivå for å unngå at enkelte får en uforholdsmessig stor belastning. 

5.            Hva vil Høyre gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker? 

I ny NTP gir vi et viktig løft til fylkesveiene. Satsingen er todelt og består av en ny tilskuddsordning og økt kompensasjon for tunnelsikkerhetsforskriften. Fordelingen av den nasjonale potten til de ulike fylkene, tar utgangspunkt i behovet for opprusting og fornying av fylkesveier. Fylkeskommunene må stille opp med en egenandel som minst tilsvarer den statlige andelen. 

6.            Hvordan vil Høyre sørge for at den samlende norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet? 

Vi er avhengig av å ha tilgang til nødvendige energikilder i hele landet, det gjelder både dagens drivstoff, og lav- og nullutslippsløsninger. Høyre vil sørge for økt utbygging av infrastruktur til lav- og nullutslippsteknologi i samarbeid med private aktører. 

7.            Hvordan vil Høyre bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar? 

Motorsporten er i stadig utvikling, og regelverket er etter hvert blitt noe utdatert opp mot behovet dette mangfoldet utløser. Vi ønsker å bidra til utviklingen av motorsport, og regjeringen har derfor foreslått en nødvendig utvidelse i regelverket for å favne flere kategorier og flere aktiviteter, og dermed også flere utøvere. Endringene vil kunne bidra til å synliggjøre ytterligere bredden og omfanget i motorsport og motorsportrelaterte aktiviteter. 

8.            Hvordan Høyre verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne? 

Kjøretøy er også kultur, og Høyre mener det er viktig at vi legger til rette for bevaring og bruk. Men selvsagt innen nødvendige rammer for å ivareta hensynet særlig til trafikksikkerhet. Alle partier på Stortinget er enige i at interessene til veterankjøretøy ved utforming av kjøretøyteknisk regelverk og annen regulering av kjøretøyparken skal ivaretas. 

9.            Hva er Høyres valgløfte til landets bilister? 

Vi har vist gjennom åtte år at vi mener alvor med å satse på samferdsel. Budsjettene er doblet, og vi har fornyet måten vi utvikler samferdsel på blant annet med opprettelsen av Nye Veier. I ny NTP viser vi at satsingen vil fortsette. Vi skal ha fortsatt økning i budsjettene og vi skal fortsette å bygge landet med nye motorveier og samtidig ruste opp dagens infrastruktur. Det gjør vi fordi samferdsel er avgjørende for å binde landet sammen og sørge for at folk og varer kommer raskt frem og trygt hjem.  

FREMSKRITTSPARTIET 

 • Reduserte bilavgifter 
 • Ingen bompenger 
 • Høyre fartsgrenser 

1. Hvordan vil Fremskrittspartiet innrette fremtidens bilavgifter?  

Fremskrittspartiet vil redusere bilavgiftene. Vi vil avvikle vektkomponenten i engangsavgiften og på sikt avvikle avgiften. Omregistreringsavgiften skal reduseres til selvkost og vi vil også redusere drivstoffavgiftene. Videre vil vi avvikle bompengeordningen og vi sier nei til veiprising. 

2.            Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

Fremskrittspartiet mener det fortsatt skal være tillat med nysalg av bensin- og dieselbiler og støtter derfor ikke forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler etter 2025 Vi mener folk selv skal få velge bil og teknologi, politikere og byråkrater kan konsentrere seg om andre oppgaver enn å styre folks bilvalg. Vi ønsker konkurranse mellom forskjellige teknologier og da er teknologimonopol ikke veien å gå. 

3.            Hvordan Fremskrittspartiet parti sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere?  

Fremskrittspartiet mener at bilen er vårt viktigste og mest fleksible transportmiddel, og at alle skal ha mulighet til å velge bilen som transportmiddel i både by og bygd. Vi mener at bilen hører hjemme også i bysentrum og er imot innføring av nullutslippsoner og bilforbud. Vi er også motstandere av nullvekstmål og bypakker som har som hensikt frata folk mulighet til å velge bilen og pålegge bilisten å betale for andre trafikanters transporthverdag. 

4.            I hvor stor grad mener Fremskrittspartiet at bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden?  

Fremskrittspartiet vil avvikle bompengeordningen og mener at det offentlige har ansvaret for utbygging og vedlikehold av veiene. Fremskrittspartiet har i Stortinget fremmet forslag om både en Nasjonal transportplan uten bompenger og at opparbeidet bompengegjeld skal avvikles.  

5.            Hva vil Fremskrittspartiet gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker?  

Vi vil avvikle fylkeskommunen og mener at ansvaret for dagens fylkesveier med høyt trafikkgrunnlag eller mye næringstrafikk skal overføres staten. I Fremskrittspartiets alternative transportplan har vi fremmet forslag om at alle veier som ble overført fra stat til fylkeskommune med forvaltningsreformen i 2010 skal tilbakeføres til riksvei. Vi har satt av 20 mrd. kr til å ruste opp disse veiene i forbindelse med tilbakeføring til statlig ansvar. 

6.            Hvordan vil Fremskrittspartiet sørge for at den samlende norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet?  

Fremskrittspartiet mener det er viktig å sørge for tilgjengelig drivstoff for alle kjøretøy over hele landet. Vi har i Stortinget fremmet forslag om gjeninnføring av krav om tilgjengelig sikringskvalitet for bensin slik at det er drivstoff tilgjengelig for alle kjøretøy. Vi mener at sikringskvalitet skal være etanolfri bensin 98 oktan som kan brukes av alle bensinbiler. Det økende antallet el-biler gjør det også nødvendig med utbygging av ladeinfrastruktur i områder med mindre kommersielt grunnlag for utbygging. 

7.            Hvordan Fremskrittspartiet parti bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar?  

Fremskrittspartiet vil legge til rette for bilsport og mener at den nye bilsportforskriften gir et godt grunnlag for bedre konkurranse og deltakelse fra flere i bilsportsammenheng. Fremskrittspartiet mener at det nye regelverket vil kunne bidra til mer aktivitet rundt bilsport og at flere får mulighet til å kunne drive med kjøretøyaktiviteter i organiserte former. 

8.            Hvordan vil Fremskrittspartiet verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne?  

Vi vil styrke rammebetingelsene for kjøretøyhobbyen og bilkulturen der det viktigste må være skatte- og reguleringsfrihet. Vi vil endre årsgrensen for veteranstatus for kjøretøy fra 30 til 20 år som bedre reflekterer når et kjøretøy går fra å være et transportmiddel til å bli en kulturgjenstand. Fremskrittspartiet fikk fjernet engangsavgift for veterankjøretøy i vår regjeringsperiode og mener at kjøretøy 20 år og eldre også skal være fritatt for trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift.  Vi mener videre at den etablerte ordningen med forenklet EU-kontroll for kjøretøy mellom 30-50 år og fritak etter 50 år skal utvides til å gjelde alle veterankjøretøy. 

9.            Hva er Fremskrittspartiets valgløfte til landets bilister? 

Fremskrittspartiet mener at man ikke skal straffes for å trenge bilen i hverdagen. Vi vil fjerne ordningen med bompenger helt og slette den opparbeidede bompengegjelden. Vi vil legge til rette for bilen som transportmiddel over hele landet. Folk skal ha rett til å velge bilen som transportmiddel i både by og bygd. Fremskrittspartiet vil avvikle nullvekstmål og bypakker i byområdene. Det skal bli slutt på at bilister skal pålegges å finansiere andre trafikanters transporthverdag gjennom bompenger. Vi vil bygge ut et høyhastighetsveinett som binder landsdelene sammen som vil komme både person og næringstrafikken til gode. Fremskrittspartiet vil forenkle veinormalene slik at vi kan bygge ut mer møtefri vei rimeligere og raskere enn i dag. Vi vil også endre norske fartsgrensekriterier slik at vi kommer på nivå med nabolandene våre. Dette vil innebære høyere fartsgrenser på hovedveinettet og vi vil ha 130 km/t fartsgrense på motorvei på linje på hva man har i Danmark. Fremskrittspartiet har redusert bilavgiftene i vår regjeringsperiode, men vi mener at bilavgiftene skal reduseres videre. Vi mener at engangsavgiften skal avvikles der vi først vil avvikle vektkomponenten. Videre mener vi at omregistreringsavgiften skal reduseres til selvkost og at drivstoffavgiftene skal reduseres.   

SENTERPARTIET 

 • Bedre veier 
 • Rettferdig avgiftssystem 
 • Infrastruktur til alle teknologier 

1. Hvordan vil Senterpartiet innrette fremtidens bilavgifter?  

Senterpartiet vil redusere avgiftsnivået i Norge, ettersom flate avgifter rammer skjevt. Vi vil sørge for at folk som ikke har gode alternativer til ikke skal straffes med for høye avgifter.  

2.            Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

Endre elbilfordelene slik at staten kun gir mva-fritak for kostnader opp til kr 600.000 per nyinnkjøpt elbil. Over dette beløpet betales full mva. Bruksfordelene reduseres gradvis. 

3.            Hvordan vil Senterpartiet sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere?  

Senterpartiet sier nei til såkalte «nullutslippssoner».   

4.            I hvor stor grad mener Senterpartiet at bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden?  

Senterpartiet mener at den samlede bompengebelastningen er blitt for høy og må reduseres. Dette gjelder særlig i de områdene i landet det ikke finnes gode alternativer til bilen.  

5.            Hva vil Senterpartiet gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker?  

Senterpartiet vil opprette et vedlikeholdsprogram for fylkesveinettet for å redusere vedlikeholdsetterslepet betydelig. Vi vil gjennomføre et særlig fylkesveiløft hvor staten bidrar med ekstra midler. Det må i forkant gjennomføres en helhetlig behovsanalyse for fylkesveinettet slik det er gjennomført på riksveinettet.  

6.            Hvordan vil Senterpartiet sørge for at den samlende norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet?  

Senterpartiet vil ha en nasjonal plan for ladestasjoner og fyllestasjoner for hydrogen og biogass. Vi vil også bygge ut 10.000 hurtigladere i hele landet innen 2030. 

7.            Hvordan vil Senterpartiet bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar?  

Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Senterpartiet vil legge til rette for frivillig engasjement i norsk bilsport. Vi vil legge til rette for at alle, uansett økonomiske forhold eller sosial bakgrunn, skal kunne delta i aktivitetene.  

8.            Hvordan vil Senterpartiet verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne?  

Senterpartiet vil legge til rette for bruk av veteranbiler. Vi vil bidra til et levende miljø som bidrar til å sikre at den viktige veteranbilarven videreføres i framtiden.  

9.            Hva er Senterpartiets valgløfte til landets bilister? 

Senterpartiet vil gjennom investeringer i vei i hele landet bidra til at bilen blir et godt framkomstmiddel i hele landet. Vi vil sørge for et rettferdig avgiftssystem som ikke straffer folk som trenger bil for å komme seg fram.  

SOSIALISTISK VENSTREPARTI 

 • Bedre veier 
 • Dyrere å kjøre fossilt 
 • Infrastruktur til alle teknologier 

1. Hvordan vil SV innrette fremtidens bilavgifter?  

SV vil ha høye avgifter på utslipp fra biler, både pga. folks helse (partikler, svevestøv) og for å nå klimamålene (CO2).  

2.           Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

For å få til en omstilling, må det dessverre smerte litt å kjøre fossilt, ellers blir det ikke nok grunn til å velge nullutslipp.  Men SV heier på dynamisk, satellittbasert veiprising, der vi bør legge inn faktorer som tilgang på alternative transportformer, distriktsaspektet, tilgang på ladestasjoner, kjørelengde, motortype osv. Da kan mye bli mer rettferdig.  

3.             Hvordan vil SV sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere?   

Alle innbyggere skal ha like god tilgang til offentlige rom. Vi ønsker å finne gode løsninger for kollektiv transport, som bestillingstaxi og lignende, og personer med særskilte behov skal kunne bruke bil i områder som er lukket for ordinær trafikk.  

4.             I hvor stor grad mener SV at bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden?  

Bompengefinansiering skal ikke brukes for utbygging av motorveier som skaper mer trafikk og mer skadelige utslipp, men kan være hensiktsmessig i byområder for å finansiere gang/sykkelveier og kollektivtrafikk.   

5.             Hva vil SV gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker?   

SV prioriterer utbedring og vedlikehold av fylkesveier fremfor bygging av nye motorveier, i våre alternative budsjett. I NTP foreslo vi 8,6 mrd. årlig i tilskudd til fylkesveier og til vedlikehold og rassikring av riks- og fylkesveier, hvilket er 2 mrd. mer enn regjeringens forslag.  

6.             Hvordan vil SV sørge for at den samlende norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet?   

For å skape reelle alternativer og valgmuligheter må det det bygges ut en helhetlig ladeinfrastruktur og etableres fyllestasjoner for hydrogen og biodrivstoff langs de viktigste transportårene. Det er avgjørende at vi har en klimapolitikk for transportsektoren som både gir utslippskutt, og som på samme tid er geografisk og sosialt rettferdig. Det er avgjørende for å kutte klimagassutslipp fra transporten å legge bedre til rette for at alle, uansett hvor de bor, kan velge miljøvennlig. Det handler for eksempel om en storstilt utbygging av ladeinfrastruktur.  

7.            Hvordan vil SV bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar?  

              Påse at sporten og de godkjente aktører innen idretten ikke virker ekskluderende, noe det har vært tendenser til.   

8.            Hvordan vil SV verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne?  

Det er viktig at regelverket ikke er for strengt og firkantet, både med hensyn til avgifter og tekniske krav. Dette er et viktig og stimulerende miljø for mange, og en altoppslukende hobby for mange.   

9.            Hva er SVs valgløfte til landets bilister?  

At vi skal stå på for å få innfasing av nullutslippsteknologi så raskt, men også så rettferdig som mulig. Det betyr mest mulig lik tilgang på lademuligheter/fyllemuligheter for alternativt drivstoff over hele landet. 

VENSTRE 

KNA har ikke mottatt svar fra Venstre til tross for gjentatte henvendelser.  

KRISTELIG FOLKEPARTI 

 • Bedre veier 
 • Bekjempe lokal forurensning 
 • Trafikksikkerhet 

1. Hvordan vil KrF innrette fremtidens bilavgifter? 

KrF vil arbeide for et bærekraftig bilavgiftssystem, som sikrer at det er lønnsomt å kjøpe nullutslippsbiler. At staten skal ta terskelkostnadene ved investeringer i nye fornybare transportløsninger for å gjøre fylkeskommunal kollektivtransport utslippsfri. 

2. Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

Samferdselssektoren står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge. Derfor må vi gjøre noe i denne sektoren for å kutte utslippene. KrFs løsning er å få alt fossilt drivstoff ut av markedet, og teknologien må skiftes ut i alle kjøretøykategorier. Dette skal vi fases inn skrittvis, og vil skal gi økonomisk støtte til ladestasjoner og ladepunkt i borettslag, sameier og garasjelag. Omleggingen fra 2025 gjelder jo nye biler, og nullutslippsbiler må belønnes gjennom avgiftspolitikken, samtidig som det må balanseres at de som har skaffet seg en lovlig kjøpt fossilbil ikke må oppleve helt urimelige utslag. Det er heller ikke miljømessig gunstig at velfungerende biler skrotes før tiden, men avgiftssystemet må påskynde omleggingen. For øvrig ønsker vi at veksten i personreise skal komme i kollektiv, sykkel og gange, og det er derfor avgjørende at vi legge til rette for gode kollektivløsninger også i distriktene.  

3. Hvordan KrF sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere? 

For KrF er det viktig at alle har lik tilgang på det offentlige rom. Det betyr at bygg skal være universelt utformet og at det skal være mulig med parkering for dem som er avhengig av bil.  

4. I hvor stor grad mener ditt KrF bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden? 

KrF vil utrede og gjennomføre veiprising som alternativ til innkreving av bompenger. Det er viktig for oss at vi får et system som kan differensiere mellom ulik bruk og ulike kjøretøy. 

5. Hva vil KrF gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker? 

KrF vil prioritere midler for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Ved å prioritere vedlikehold, drift og fornying, får vi veier som er mer trafikksikre, framkommelige og sjeldnere må stenges. Oppgraderingene vil også gjøre veiene bedre rustet til å tåle påvirkningene fra klimaendringene bedre. Det er fylkene som har ansvar for fylkesveiene, men i Nasjonal Transportplan har vi lagt frem en ny tilskuddordning for å ta igjen etterslepet og styrke satsningen på utbedring av tunnelene, hvor fylkene har en egenandel, og staten bidrar med inntil 50%. Økningen på feltet er på 16 milliarder kroner, i tillegg til midler som alt ligger der, og dersom fylkene benytter seg av ordningen kan vi sørge for store oppgraderinger av fylkesveiene. 

6. Hvordan vil KrF sørge for at den samlende norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet? 

Vi vil bygge ut infrastrukturen for nullutslippsbiler i hele Norge, og styrke rammebetingelsene for bruk av hydrogen i transportsektoren, spesielt for tyngre transport. 

7. Hvordan vil KrF bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar? 

Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og frivillig innsats er en bærebjelke i demokratiet og velferdssamfunnet. KrF vil at de frivillige organisasjonene skal utvikle seg på sine egne premisser og være mest mulig frie fra politisk styring. Dette gjelder også bilsporten.  

8. Hvordan vil KrF verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne? 

For KrF er det viktig at man får engasjere seg i miljøer som entusiast- og veteranbilmiljøene. Vi vil fortsette å legge til rette for at man kan være frivillig og finne fellesskap i miljøene.  

9. Hva er KrFs valgløfte til landets bilister? 

Løfte vårt, når det kommer til landets bilister, må sees i sammenheng med vårt overordnede mål for samferdselen: Vi vil skape verdens mest miljøvennlige transportsystem. Det klarer vi ved å elektrifisere transportsektoren, fremme nullutslippsløsninger og bekjempe lokal luftforurensing. Vi vil binde landet sammen og redusere avstandsulempene med gode og fremtidsrettede transportløsninger, slik at vi kan opprettholde bosetting og verdiskaping i hele landet. Ny teknologi gir større muligheter for god mobilitet i by og i distrikt. Samtidig som vil gjør dette, skal vi prioritere tiltak som øker trafikksikkerheten, særlig for barn og unge. Barnas transportplan skal være et sentralt styringsdokument når vi jobber med samferdselspolitiske spørsmål.  

MILJØPARTIET DE GRØNNE 

 • Høyere bensin- og dieselpriser 
 • Redusert bilbruk 
 • Gode lademuligheter i hele landet 

1. Hvordan vil MDG innrette fremtidens bilavgifter? 

De Grønne vil begrense bruk av biler i tråd med klimaforlikets nullvekstmål for biltrafikk i byer og internasjonale avtaler for å redusere utslipp, og forbedre kollektivtransporttilbudet landet rundt. Der kollektivtransport ikke er i stor grad tilgjengelig vil vi tilrettelegge for at flere kan bruke elbil, inkludert gjennom statlig støtte til innkjøp av elbil. Vi vil øke prisen på bensin og diesel gjennom økt CO2-avgift og økt veibruksavgift. For privatpersoner økes den med 5 kroner, mens dieselprisen for næringstransport økes med 1,5 kroner. 

2.  Hvilke overgangsordninger kan være aktuelle for å sikre en rettferdig og minst mulig belastende omstilling av bilparken i forbindelse med overgangen til nullutslippsteknologi fra 2025? 

MDG vil innføre en ordning med klimabelønningen “KAF” (Karbonavgift til fordeling), der inntektene fra enkelte miljøavgifter, som økte drivstoffavgifter, deles direkte ut igjen til alle innbyggere. Klimabelønningsordningen vil spesielt være rettet mot distriktene, der folk er mer avhengige av bil. 

3.  Hvordan vil MDG sørge for at mennesker som er avhengig av bilen har like god tilgang til offentlige rom som andre innbyggere?  

Det er sentralt viktig for De Grønne at alle skal ha lik tilgang til offentlige rom. Offentlige rom skal fortsette å være åpent for de som trenger bil, men ikke være hovedsakelig tilrettelagt for bilbruk. De Grønne vil først og fremst redusere bilavhengighet i Norge ved å tilrettelegge for mer kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det vil gi barn og andre som ikke bruker bil bedre tilgang til offentlige rom da biltrafikk vil oppta mindre areal, som i stedet kan bli omgjort til lekeplasser, parker, naturområder, etc. De som reelt sett er avhengige av bil, av geografiske eller andre grunner, skal ha tilgang til offentlige rom på lik linje med andre innbyggere.  

4.  I hvor stor grad mener MDG at bompengefinansiering skal benyttes i fremtiden?  

De Grønne støtter bompengefinansieringen. Vi vil øke bompengene betydelig i storbyområdene, og premiere byer som reduserer biltrafikken med økte statlige bidrag til kollektivtransport, sykkel og gange. Inntekt fra bompenger skal kun brukes til utbygging av miljøvennlig transport. Vi vurderer også å innføre dynamisk veiprising som supplement til bompenger for å sikre nedgang i biltrafikken og finansiering av kollektivtiltak, støyskjerming, sykkel og gange. 

5.  Hva vil MDG gjøre for å sikre at standarden på landets fylkesveier utbedres til et nivå som reduserer alvorlige trafikkulykker?  

MDG vil prioritere sikring av det eksisterende veinettet, heller enn å bruke milliarder på å bygge nye, miljøskadelige motorveier. For en brøkdel av prislappen på regjeringens motorveiprosjekter vil MDG bruke pengene på å vedlikeholde fylkesveier. Et viktig tiltak for å øke tryggheten på disse veiene er å betraktelig øke bevilgningen til skred- og flomsikring. I vårt alternative statsbudsjett setter vi av 700 millioner kroner til å skredsikre veier, hus og annen infrastruktur.  

6.  Hvordan vil MDG sørge for at den samlede norske bilparken har tilgang til nødvendige energikilder i hele landet?  

MDG vil sørge for at det bygges ut et sammenhengende nasjonalt ladenett innen 2023, og prioritere at infrastrukturen i distriktene bygges ut slik at elbil blir et reelt alternativ i hele landet. Vi viderefører elbilfordelene, og reverserer regjeringens innføring av trafikkforsikringsavgift på elbil. Vi vil også etablerer en støtteordning til elbilladere i borettslag og sameier, slik regjeringen har lovet men ikke innfridd. 

7.  Hvordan vil MDG bygge opp om norsk bilsport og ta vare på alle de frivillige som bidrar? 

MDG har ikke fokus på å bygge opp om norsk bilsport, men vi støtter en sterk og uavhengig frivillig sektor. I vårt alternative statsbudsjett setter vi av 70 millioner kr. til å styrke frivillighet. Vi vil gi frivillige organisasjoner forutsigbare og gode støtteordninger slik at den frivillige sektoren selv kan drive på egne premisser.   

8.  Hvordan vil ditt parti verne om norsk bilkultur og de store entusiast- og veteranbilmiljøene som er en viktig del av denne?  

MDG anerkjenner at norsk bilkultur og veteranbilmiljø er en givende og positiv interesse for mange folk i landet vårt, men vi har ikke programfestet å iverksette spesielle tiltak for å verne om denne interessen som sådan. 

9.  Hva er ditt partis valgløfte til landets bilister?  

MDGs valgløfte til bilister er at alle som er avhengige av bil også etter vi har iverksatt vårt løft for miljøvennlig transport, skal få statlig støtte til innkjøp av elbil, og vil ha et landsdekkende ladenett innen 2023. Eventuelle økte utgifter fra de som er avhengige av biler vil bli utjevnet gjennom klimabelønningsordningen, der statlige inntekter fra miljøavgifter fordeles ut igjen til befolkningen på en sosialt og geografisk rettferdig måte.