Dårlige veier tar liv

Bilpolitikk

Den ferske rapporten fra Riksrevisjonen om drift og vedlikehold av norske veier er nedslående lesning for norske bilister. KNA har lenge påpekt viktigheten av å løfte veivedlikeholdet, men har så langt snakket for døve ører.

Av Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Torsdag 1. juni kom Riksrevisjonen med sin rapport som understreker alvoret knyttet til den elendige veistandarden på store deler av det norske veinettet. KNA har over lang tid påpekt hvor alvorlig det store etterslepet er for trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Riksrevisjonen slår i sin rapport fast at ulykkesfaktorer som kan relateres til drift og vedlikehold, slik som for eksempel veidekke og glatt vei, har medvirket i omtrent 30 dødsulykker i året i perioden 2017–2021. Dette er et faktum vi ikke kan leve med, all den tid vi har en nullvisjon som er forankret i landets parlament som slår fast at det er moralsk og etisk uakseptabelt at folk blir drept eller hardt skadd i trafikkulykker.

Fylkesveinettet skiller seg særlig ut i negativ forstand. I forbindelse med arbeidet med ny nasjonal transportplan som skal vedtas neste år, skriver transportetatene selv at «basert på ulykkesstatistikk for perioden 2018-2021 er gjennomsnittlig risiko for å bli drept eller hardt skadd per kjørte kilometer nær 90 prosent høyere på fylkesveinettet enn på riksveinettet.» Det er dramatiske tall som bør få varsellampene til å lyse i landets politiske korridorer.

Dagens samferdselsministers politiske prosjekt er for KNA vanskelig å få øye på, utover at han nærmest på inn- og utpust har bygget ned forventningene og barbert veibudsjettet. I tillegg er det foreløpig ingen planer å spore på systemnivå. Rapporten viser at det trengs mer enn bare penger for å få norske veier opp på en akseptabel standard. I tillegg foreligger det blant annet manglende mål- og resultatstyring og internkontroll, som har bidratt til at Riksrevisjonen finner det i sin overordnede vurdering kritikkverdig, som er den nest mest alvorlige kategoriseringen Riksrevisjonen kan gi i sin kritikk.

Når dårlige veier er medvirkende til 30 dødsulykker i året, har det politiske Norge har mye å svare for. KNA vil kreve klare svar, tydelige planer og mer penger til veivedlikehold, for nå er det på tide å ta et oppgjør med politikernes manglende vilje til å ivareta bilistenes liv og helse gjennom en akseptabel veistandard.