Organisasjon

KNA styres av medlemmer og hele vår virksomhet er bygget opp for medlemmer. Slik sett er medlemmene selve fundamentet i KNA.

KNAs medlemmer er organisert gjennom 25 lokale avdelinger eller klubber der tillitsvalgte på frivillig basis sørger for å etablere aktivitet lokalt.

Frivillige tillitsvalgte utgjør KNAs Landsmøte, som er organisasjonens høyeste beslutningsorgan. I Landsmøtet vedtas strategier og økonomisk rammeverk, vedtektsendringer, kontingentrefusjon til lokalavdelinger, tildeling av prosjektmidler og de ulike sentrale tillitsverv besettes. 

Frivillige tillitsvalgte representerer medlemmene i KNAs Hovedstyre som sikrer at vår virksomhet drives i samsvar med beslutninger fattet på Landsmøtet.

KNAs Administrasjon ledes av en generalsekretær som har det daglige ansvaret for at organisasjonen løpende forvaltes etter de retningslinjer som til enhver tid etableres av organisasjonens Hovedstyre