Derfor er bilen viktig

80% av all persontransport i Norge skjer med bil. Privatbilen vil i overskuelig framtid være det viktigste transportmiddelet for store deler av den norske befolkningen.

Behovet for personlig transport er stort i Norge. Det finnes ikke gode og pålitelige kollektivtilbud over alt i Norge, i mindre sentrale strøk kan man ikke alltid bare ta neste buss.

Uansett om det er snakk om elektrisitet, bensin, diesel eller hydrogen er bilen som et transportverktøy helt sentral i manges hverdag. Med økte avgifter, regulering av parkeringsplasser og dårlig infrastruktur påvirker dette mennesker som trenger å komme seg frem.

Barn skal til fritidsaktiviteter, du skal på jobb og samboer skal på legekontoret. Skjer dette i Oslo, Bergen eller Trondheim kan man fint benytte tog, buss eller bane, men skjer dette i indre Troms vil det bare være et alternativ som dekker alle behov.

I en undersøkelse i sammenheng med Nasjonal Transportplan 2018-2027 utført av TØI avdekket de at Oslo er det fylket hvor folk har minst tilgang på bil. 30% av innbyggerne i Oslo har ikke tilgang på bil, men i Møre og Romsdal har 93% av mennesker over 13 år tilgang på bil. Dette indikerer en sterk forskjell i behov basert på geografisk tilhørighet.

90% av befolkningen i Norge bor i en husholdning med tilgang til bil.