Landsmøtet

Landsmøtet er KNAs høyeste besluttende myndighet i alle Klubbens anliggender og gjennomføres senest innen utgangen av mai annen hvert år.

Landsmøtet består av en på forgående ordinære Landsmøte valgt ordfører, viseordfører,
Hovedstyre samt delegater fra Klubbens avdelinger.

Landsmøtet behandler:

  1. Hovedstyrets beretning om klubbens virksomhet i perioden siden forrige Landsmøte
  2. Revidert regnskap for perioden siden forrige Landsmøte
  3. Valg av Hovedstyre
  4. Valg av ordfører, viseordfører, Kontrollkomitè, Fondsstyre, revisor og Valgkomitè
  5. Hovedstyrets forslag til strategiplan og budsjett for kommende periode og revidert budsjett for inneværende år
  6. Fastsettelse av avdelingenes kontingentandel
  7. Øvrige beslutninger og orienteringer samt innspill fra avdelingene