Høringssvar 2019

torsdag 16. april 2015 kl. 11:13

Svar på høringer :

Høringssvar - Forslag  til endringer i veglova, plan og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring fylkesveiadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. 16.01.19.

Høringssvar forenklinger av førerkortkravene 19.02.19.

Høringssvar - Forslag om nasjonal unntaksregel for vektbegrensningene i førerkortklasse B for kjøretøy med alternativt drivstoff med tillatt totalvekt over 3500 kg, men ikke over 4250 kg. 27.02.19.

Høringssvar om nasjonalt kjøre- og hvileunntak for kjøretøy inntil 7500 kg som bruker alternativt drivstoff mv. 27.02.19.

Høringssvar - forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy §§ 2 -1 og 2 -34 (1).01.03.19.

Høringssvar - Endring av yrkestransportforskriften for etablering av register over vegtransportforetaks disponible kjøretøy 05.03.19.

Høringssvar - Forslag til endring av forskrift om bruk av kjøretøy vedrørende tap/tyveri av kjennemerker 08.03.19.

Høringssvar- forslag til endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 25.04.19

Høringssvar  - Forslag om endring av regelverket for motorsport 05.04.19

Høringssvar - Endring av utformingen av veglistene 28.05.19.

Høringssvar - Bærekraftige bilavgifter 2025. 20.06.19

Innspill til ny stortingsmelding om kulturminnevern. Angående kjøretøyvern 25.07.19

Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 Helsekrav. 15.08.19

Høringssvar - vogntog med lengde  24,00 m på modulvogntognettet og økt lengde ved transport av medbringertruck.pdf 28.08.19

Høringssvar om endring av førerkortforskriften 29.08.19

Høringssvar om forslag til endringer i vegtrafikkloven og yrkestransportloven _ tilbakeholdsrett av kjøretøy for å sikre betaling av bot og gebyr 29.08.19

Høringssvar - Økt tillatt bredde ved dispensasjon for transport av husmoduler 10.09.19

Høringsssvar - Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur 27.09.19

Høringssvar Høring om behandling av forbrukerklager 27.09.19