Høringssvar 2017

tirsdag 14. april 2015 kl. 17:14

Svar på høringer :

Offrentleg høyring av forslag til endringar i veglova §27 og vegtrafikkloven §7a 06.01.17.

Høring Håndbok N601 Elektriske anlegg. 09.01.17.

Høring - veibruksavgift på naturgass og LPG - endring av forskrift om særavgifter 18.01.17.

Høring om brukskrav til dolly i modulvogn 26.01.17

Høringsbrev - endringer i førerkortforskriften § 1 - 2. 31.01.17

Høring av forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg. 01.03.17.

Høring - forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy 03.03.17.

Høring - Forslag til ny håndbok N100 Veg og gateutforming. 15.03.17.

Høring om forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll av kjøretøy og forslag til ny forskrift om opplæring i periodisk kontroll av kjøretøy (gjennomføring av direktiv 2014/45/EU samt visse andre endringer) 17.03.17.

Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg 27.03.17. 

Høring - forslag om nytt regelverk for små elektriske kjøretøy, utvidelse av definisjonen av rullestol samt regulering av elsykkel etter bilansvarslovgivningen 11.04.17.

Høring om endringer i reglene for sikring av last 23.05.17.

Høring - Forslag til ny håndbok N200 Vegbygging 07.06.17.

Høring om forslag til ny lovbestemmelse § 40 c i lov 18.juni1965 nr. 4 og vegtrafikk (vegtrafikkloven) og forslag til ny forskrift om alkolås, alkolåsverksteder mv. 08.06.17.

Høring: Søknad fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om fastsetting av forskrift om midlertidige økte bompengesatseri Oslo 30.06.17

Høring - Forslag til endringer i bil-, motorsykkel- og traktorforskriften 02.08.17.

Høring - implementering av endringsdirektiv 2015/719/EU i forskrift om bruk av kjøretøy 02.08.17.

Høring - av lokal forskrift om lavutslippssoner for tunge biler i Oslo kommune 06.09.17.

Høring av endringer i forskrift om midlertidig trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing Oslo kommune 12.09.17.

Høring Identifikasjon på politibilder 14.09.17.

Høringssvar om forskrift om endring av førerkortforskriften 15.09.17.

Høringssvar - Krav om at opplæringsinstitusjon som angitt i trafikkopplæringsforskriften §4-1 må ha disposisjonsrett over førerprøvevogn klasse B og lærevogn klasse B 15.09.17.

Høringssvar - Forslag til forskrift om utprøving av selvkjørende motorvogn 15.09.17. + Vedlegg1 Høringssvar av forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg 01.03.17.

Høringssvar - Forslag til gebyrendringer i forskrift knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. - gebyrsatser for 2018. 22.11.17.

Høring på NOU 2017: 11 Bedre bistand. Bedre beredskap - Fremtidig organisering av politiets særorganer 28.11.17.

Høring - Nye krav til utforming av grøfteprofil 15.12.17.