Høringssvar 2016

torsdag 12. februar 2015 kl. 14:52

Svar på høringer :

Høring -utkast til forskrift om gjennomføring av delegert Kommisjonsfordring (EU) nr. 962/2015, forordning ith. ITS-direktivet 2010/40/EU 12.02.16.

Høring 15/27108 "høring av midlertidige trafikkregulerende tiltak" 15.02.16.

Høringssvar - om diverse endringer for tunge kjøretøy i klasse M1b 02.03.16.

Høringssvar - Grønn Skattekommisjon 08.03.16.

Høring Alminnelig høring - Forslag til endring av lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar - nytt kapittel om satlig tilsyn med riksveginfrastrukturen for offentlig veg. 14.04.16.

Høring Tilleggshøring til høring om endring i førerforskriften vedlegg 1 om helsekrav - overgangsregler for helseattester. 14.04.16.

Høring om forslag til endring av forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004. 14.04.16.

Høring - endring av forskrift om kjøre- og hviletid som følge av ny fartsskriverforordning. 27.04.16.

Høring - endringer av vegtrafikkloven §24. 29.04.16.

Høring - Vegtrafikkloven ny s§ 43b - Rett til å behandle personopplysninger - politiets tilgang til personopplysninger i Statens vegvesens registre 06.06.16.

Høring- Forslag til endring i forskrift av 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. 03.08.16.

Høring - Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler - alminnelig høring. 19.08.16.

Høring: Enkeltgodkjenning - forslag om unntak for automatisk nødbremsesystem og kjørefeltvarsler for viss typer kjøretøy (biler) samt endringer i bilforskriften § 9, MC-forskriften § 9 og traktorforskriften § 10. 20.09.16.

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27, og 29. 29.09.16.

Høring om forslag til endring i førerkortforskriften vedlegg 4 om førerkortkoder. 29.09.16.

Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven - §§ 13, 19, 19a, 32, og 36a. 29.09.16.

Høringsbrev om forslag til forskrift om gebyr. 30.09.16.

Høring forenkling av forskrift om transport med ferje og særbestemmelser i ferjeregulativene. 04.10.16.

Høring - forslag til opphevelse av totalforbud mot transport av farlig gods på modulvogntog. 20.10.16.

Høring - forslag om krav til understellsnummer samt forslag om krav til dokumentasjon for deler og komponenter ved ombygging, oppbygging og reparasjon 15.11.16.

Høring - Forslag til gebyrendringer i forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. - gebyrsatser 2017. 17.11.16.

Høring av revidert forskrift for lavutslippssoner for biler 07.12.16.