Høringssvar 2015

torsdag 29. januar 2015 kl. 11:56

Svar på høringer :

- Høringssvar - forslag til endringer i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 2 bokstav d nr. 4 (sporingskrav for modulvogntog), samt endringer av praksis for fastsettelse av nye vegstrekninger for modulvogntog. 28.01.15.

- Høring -Forslag til lov om intelligente transportsystemer innenfor vegtransport og for grensesnittet mot andre transportformer (ITS-loven) samt utkast til forskrifter. 09.02.15.

-Høring - forslag til endringer i spesiallovgivningen for klageorganer for forbrukersaker. 25.02.15.

-Høring om endring av førerkortforskriften vedlegg 1 om helsekrav. 10.03.15.

-Høring - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer 18.03.15.

-Høringssvar til Toll- og avgiftsdirektoretet om Utrykningsstatus i Toll- og avgiftsetaten. Foreløpig evaluering av prosjektet. 25.03.15.

-Høring - Revidert håndbok N302 Vegoppmerking 27.03.15.

-Høring - tillatt høyde på slepevogn i tømmervogntog over 19,50 meter. 15.05.15.

-Høring - Merverdiavgiftsloven §6-6 m - Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier 17.06.15.

-Høring - forslag til endringsforskrift av forskrift 20. januar 2012 nr. 85 og faste grenser for påvirkning av andre stoffer enn alkohol m.m. 31.07.15.

-Høring: Forslag til endringer i håndbok N300 Trafikkskilt - del 5 Serviceskilt og virksomhetsvisninger. 25.08.15. 


-Høring - forslag til endringer i kriteriene for sykling mot kjøreretningen i envegsregulerte gater. 25.08.15. 


-Høring: Implementering av rammeforordningene (EU) nr. 167/2013 og (EU) nr. 168/2013 m.m. Forslag til to nye forskrifter vedrørende hhv. traktor og moped/motorsykkel. 25.08.15. 

-Høring: Revidert håndbok N500 Vegtunneler. 25.08.15.

-Høring - ny lov om Forbrukerklageutvalg 16.09.15.

-Høring - Ny høring av forslag til endring av vedlegg 1 til førerkortforskriften - kapittel 2 - helsekrav ved diabetses 23.10.15.

-Høring - Forslag til endring av forskrift 13. mai 2009 nr. 591 om periodisk kontroll. 10.11.15.

-Høringsbrev vedrørende endring i verneutstyrforskriften _ unntak fra påbud om bruk av bilbelte 10.11.15.

-Høring- forslag om økte gebyrsatser for kjøring med overlast på offentlig veg mv. 24.11.15.

-Høring- Forslag til gebyrendringer i 7 forskrifter knyttet til kjøretøy og førerkort m.m. 08.12.15.