Høringssvar 2013

torsdag 23. oktober 2014 kl. 10:50

Svar på høringer :

-Høring - Gjelder endringer i kjøretøyforskriften §2-3 vedrørende definisjon av mellomtung motorsykkel. 29.01.13.

-Høring av rapport med anbefaling om etablering av regionale bomselskap. 29.01.13.

-Høring- Forslag til forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy. 29.01.2013.

-Høring - forslag til diverse endringer i bruksforskrift. 13.02.13.

-Forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. - tre mindre endringer. 28.02.13.

-Offentlig høring- forslag til endringer i forskrift om engangsavgift og forskrift om omregistreringsavgift. 11.04.13.

-Høring - håndbok 233 Sykkelhåndboka. 26.04.13.

-Høring - forslag til endringsforskrift for yrkessjåførforskrifte. 22.05.13. 

-Alkolås som alternativ til tap av førerett som en del av program mot ruspåvirket kjøring - høring. 27.05.13.

-Høring av forslag til endringer i førerkortforskriften. 26.06.13.

-Høring - økning av tillatt totalvekt for transport av tømmer fra 56 til 60 tonn samt endringer vedrørende modulvogntog. 01.07.13.

-Informasjon om høring - etablering av kjemmel for å kunne ilegge gebyr for manglende framstilling av kjøretøy til hallk. 05.08.13.

-Høring - forslag til endring av gebyrforskriften § 1, jr.§ 2. 22.08.13.

-Høring - forslag om endring av forskrifter om kjøretøyverksteder og periodisk kontroll av kjøretøy. 28.08.13.

-Høring om forslag til endring i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m.m. og forslag om endring i forskrift. 04.10.13.

-Offentlig høring - forslag til endringer i forskrift om engangsavgift. 04.10.13.

-Høring - forslag til endringer i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandskregistrert motorvogn. 30.10.13.

-Utkast til Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014 - 2017 - uttalelse. 21.11.13.