Klagesaker og reklamasjoner

Har du som privatperson en tvist i forbindelse med bilkjøp eller reparasjon av bil og den ikke har latt seg løse, kan Forbrukerrådet være et alternativ til rettslig behandling. Du kan da bruke klageskjemaet eller sende klagen med vedlegg til

post@forbrukerradet.no eller Forbrukerrådet, Postboks 463 Sentrum, 0105 Oslo.

Du må være nøyaktig ved utfyllingen av klageskjemaet og få med alle opplysninger. Det er viktig å legge ved all dokumentasjon, f.eks. kopi av brev. Behandlingen i Forbrukerrådet er vanligvis skriftlig og klagen blir først lagt fram for motparten.

Under sakens gang blir partene orientert, blant annet med kopi av brevene til motparten.

Forbrukerrådet er ikke representant for forbrukeren under saksbehandlingen, men opptrer som megler. Tvister skal behandles nøytralt og etter gjeldende lover og regler. Målet er å finne fram til en minnelig løsning som partene kan godta.

Dersom det ikke er mulig å komme fram til en minnelig løsning, vil Forbrukerrådet avslutte saken, eventuelt med råd om hva klageren bør gjøre. Forbrukerrådet er altså ingen domstol og kan ikke tvinge partene til å godta en løsning.

Om du ikke er fornøyd med resultatet, kan saken eventuelt klages inn for Forbrukertvistutvalget, som er et domstollignende organ som er knyttet til Forbrukerrådets tvistløsningsvirksomhet.

Mer informasjon www.forbrukerradet.no.