I 2019 deler Samferdselsdepartementet ut fire millioner kroner til lokale trafikksikkerhetstiltak.

Søknadsfristen er 1. april 2019.

Lokalt trafikksikkerhetsarbeid er viktig
Det norske trafikksikkerhetsarbeidet er tuftet på samarbeid. Lokale initiativ og bidrag er svært viktige om vi sammen skal klare å redusere tallet på omkomne og skadde i trafikken. Alle som har et godt lokalt prosjekt som kan gjøre trafikkhverdagen tryggare, oppfordres til å søke om midler.

I vurderingen av søknadene blir følgende vektlagt:

  • Om tiltaket bidrar til det nasjonale målet om reduksjon av drepte og hardt skadde i trafikken.
  • De som søker må ha kunnskap om lokale trafikksikkerhetsutfordringer og -behov, og forståelse for hvilke målgrupper, eller ulykkestyper tiltaket retter seg mot.
  • Det blir lagt vekt på om prosjektet er basert på felles innsats fra flere aktørar.
  • Tiltak rettet mot barn og ungdom blir prioritert, samt prosjekt som stimulerer til stor grad av egenaktivitet og frivillig arbeid.

Tildelingskriterier
Alle kan søke om tilskudd til lokale trafikksikkerhetstiltak. Tilskuddsordningen er likevel i utgangspunktet ikke ment til å finansiere tiltak knyttet til lønnskostnader, ordinær drift og administrasjon. Den er heller ikke ment å finansiere større kommunale prosjekt. Konkrete lokale tiltak som bidrar til å nå målene for ordningen vil derfor prioriteres.

Søknaden skal som et minstekrav gi opplysninger om:

  • Mål for det lokale prosjektet, inkludert hvilke lokale utfordringer og målgrupper tiltaket er retta mot
  • Hvilke resultat søkeren forventer at prosjektet vil få
  • Fremdriftsplan
  • Finansieringsplan der det fremkommer hva tilskuddet skal dekke, samt spesifisert bidrag fra eventuelle andre aktører.
  • OBS! Ved søknad om tilskudd til tiltak på veinettet utover ansvarsområdet til søkeren, må det foreligge tillatelse fra veieier.

Søknader som ikke inneholder disse kravene vil ikke bli vurdert.

Som en hovedregel er øvre grense for tildeling av tilskudd 500.000 kr. Tilskotsordningen er ikke rettsbasert. Søker har derfor ikke krav på tilskudd selv om alle vilkår er oppfylt.

Tilskudd skal som en hovedregel benyttes i 2019.

Søknader blir håndtert først etter utløp av søknadsfristen. Siste frist for å søke for 2019 er 1. april.

Søknaden skal sendes til Samferdselsdepartementet

Les meir om ordninga, og korleis du kan søkje her.

Se kva for tiltak som fikk tildelt midlar i 2018.