Konsekvensene av økt engangsavgift på fossildrevne biler

onsdag 11. april 2018 kl. 11:11

DET GRØNNE SKIFTET I BILBRANSJEN
Norges Bilbransjeforbund (NBF) representerer brorparten av aktørene i norsk bilbransje, bilforhandlere og verksteder og er en del av NHO-fellesskapet. Bilbransjen sysselsetter i underkant av 50 000 personer i Norge, representerer en omsetning på over 200 milliarder og bidrar betydelig med skatte- og avgiftsinntekter til Staten.

Årlig salg av nye (mer miljøvennlige biler) har de siste årene ligget på rundt 150 000 personbiler. Den norske personbilparken består per 31.12.2017 av 2 700 000 biler, og 95 % av disse drives i hovedsak av diesel eller bensin. Gjennomsnittsalderen er rundt 10,5 år, noe som er blant de høyeste i Europa.

NBF er sterk tilhenger av at det skal skje et grønt skifte i norsk bil- og bilavgiftspolitikk, gjennom fornyelse av eksisterende bilpark og innfasing av nullutslippsbiler. Dette må imidlertid gjennomføres med basis i realisme, slik at det ikke skaper helt unødvendige negative konsekvenser for norske bileiere og bilbransje. En løpende fornying av den norske bilparken er avgjørende for at målene for 2030 på reduksjon av utslipp skal nås. Feil politiske signaler bidrar til at bilsalget av nyere og mer miljøvennlige biler stopper opp, fornyingen av bilparken avtar og Norge kommer på etterskudd i forhold til 2030-målet.

HOVEDPROBLEMET I DAG
Det finnes ikke nok – eller godt nok utvalg – av nullutslippsbiler tilgjengelig på markedet til å gjennomføre et grønt skifte så raskt som mange ønsker. Selv om det norske bilsalget knapt utgjør 0,2 % av det globale bilsalget, finnes det ikke nok nullutslippsbiler til å dekke etterspørselen i Norge. Dette bekreftes av at over 30 000 norske bilkjøpere står på ventelister for nye nullutslipps- biler for levering de neste 3 årene. Norske politikere og myndigheter kan ikke alene påvirke denne situasjonen. En realitetsorientering rundt overgangen frem mot 2025 er helt nødvendig.

EFFEKTEN VED Å ØKE ENGANGSAVGIFTEN PÅ FOSSIL­ DREVNE BILER (FOR RASKT)

 • Mange tror at det vil øke salget av elektriske biler.
  Feil.
  Det er ikke mulig å selge flere elektriske biler enn det som produseres, og i dag står titusenvis i kø for å få tak i elektriske biler med lang leveringstid.
 •  Mange tror at det vil øke statens inntekter.
  Feil.
  Salget av nye fossildrevne biler vil ytterligere reduseres og statens inntekter vil bli mindre. Innfasing av avgift på nullutslippsbiler må i tilfelle fremskyndes.
 •  Mange tror at det vil være bra for det grønne skiftet.
  Feil.
  Folks verditap på bilen de allerede eier vil øke, som igjen vil føre til at de utsetter kjøp av ny bil på grunn av manglende kapital. Bilparken vil bli eldre, forurense mer og bli mer trafikkfarlig.

Ved å gå for raskt frem vil man først og fremst ramme familier og folk i distriktene og utenfor storbyene. Ikke alle bor i byer med korte avstander, gode lademuligheter eller har privatøkonomi til å kjøpe en helt ny bil.

ANDRE KONSEKVENSER VED Å GÅ FOR RASKT FREM

 •  Enda større usikkerhet om fossildrevne bilers fremtid i Norge. Dette skaper fallende etterspørsel og priser i bruktmarkedet og tap av egenkapitalen til svært mange familier og færre gamle biler vil vrakes.
 •  En rekke arbeidsplasser i bilbransjen settes i fare. Hovedprioriteringen til landets politikere må være å skape nye og sikre arbeidsplasser, og ikke helt unødvendig redusere de arbeidsplassene vi allerede har.
 • Varebilene i Norge vil bli enda dyrere og ramme norsk næringsliv direkte. Spesielt småbedriftene, slik som håndverkere og mindre transportører, vil få en betydelig økning i sine allerede høye bilkostnader.
 • De fossildrevne bilene kan ikke alene oppveie for bortfallet av inntekter fra bilavgiftene. Dette er et blindspor. Hvis målet er å få færrest mulig til å kjøpe fossildrevne biler vil Statens inntekter fra bilavgiftene reduseres ytterligere og til slutt bortfalle helt.


Det er varslet et arbeid med et bærekraftig system for norske bilavgifter frem mot – og etter – 2025, og dette arbeidet må starte umiddelbart og grundig involvere bilbransjens og bileiernes organisasjoner.

At den norske bilavgiftspolitikken har virket og inntektene til Staten reduseres, kan umulig komme som en overraskelse for norske politikere. Dette kan uansett ikke danne et kortsiktig grunn­lag for det grønne skiftet.


Kilde: Norsk Bilbransjeforbund