Forsikringsoppgjør: Redusert erstatning

torsdag 10. juli 2014 kl. 09:49

Det generelle utgangspunkt er at forsikringstaker får medhold i sitt erstatningskrav og mottar erstatningsbeløpet uavkortet. Men det finnes mange unntak der forsikringsselskapene avslår eller reduserer erstatningskravet på grunn av forsikringstakerens uaktsomme atferd.

 

 

Uaktsomhet kan føre til redusert erstatning

Avkortingsnemnda og domstolene har behandlet mange saker der forsikringsselskapet vil avslå eller redusere erstatningen fordi det hevdes at forsikringstakeren har opptrådt grovt uaktsomt eller brutt en sikkerhetsforskrift.

 

Noen eksempler

Avkortingsnemnda har uttrykt at bilførere som ikke sikrer bilen (aktiviserer håndbremsen) tilstrekkelig ved parkering, med det resultat at bilen begynner å trille og at skade skjer, kan forvente en reduksjon på 20% i erstatningen. Videre har nemnda behandlet en rekke saker som omhandler situasjoner der føreren har mistet kontroll over bilen. Slike saker krever ofte en mer nyansert vurdering, og her kan det forventes alt fra ingen reduksjon i erstatningen til avslag. Promillekjøring med promille over 0,5 medfører redusert erstatning hvis skade skjer. Det samme gjelder uforsvarlig dekkvalg og tekniske feil når dette er årsaken til at skade skjer. Et annet tilfelle er mangelfull- eller feil bruk av sikkerhetsutstyr, for eksempel der bilbelte ikke benyttes.

 

En konkret sak om bilbelte

Høyesterett behandlet sommeren 2005 en sak der spørsmålet var om manglende bruk av bilbelte ville medføre reduksjon i erstatningsoppgjøret. Av faktum fremkommer det, at det var fem personer i bilen, skadelidte satt på den midterste plassen i baksete, hun ble slengt ut av bilen da føreren mistet kontrollen i en sving. Skadelidte fikk alvorlige fysiske skader. Forsikringsselskapet erkjente ansvar for de skader skadelidte ble påført, men på grunn av manglende bruk av bilbelte mente forsikringsselskapet at erstatningen burde reduseres med kr. 727.500,-. Dette beløpet utgjør 25 prosent av den totale erstatningssummen.

 

Den alminnelige regel

Høyesterett tok utgangspunkt i en generell vurdering av det som bør være den alminnelige regel for unnlatt bruk av bilbelte ved kjøring: Høyesterett uttalte at ”manglende bruk av bilbelte må anses som et klart brudd med normal og akseptert opptreden i forbindelse med bilkjøring.” Og at dette må regnes som en uaktsomhet som overskrider ”den mer dagligdagse og uskyldige aktløyse” som fremkommer av bilansvarsloven § 7 første ledd, første punktum.

 

Dette betyr at forsikringsselskapene i utgangspunktet har anledning til å redusere erstatningen for skader som oppstår på grunn av manglende bruk av bilbelte, men i hvert enkelt tilfelle må det gjøres en konkret vurdering og den kan påvirke resultatet.

 

 

KNA sier:

Bruk av bilbelte er gratis, det tar noen sekunder å feste bilbelte, det er det enkleste og mest effektive hjelpemiddel du kan benytte for å redusere personskader ved et uhell. De fleste benytter bilbelte. Du bør sørge for at passasjerene benytter bilbelte, det kan redde passasjerene og/eller deg selv. Du har et ansvar for deg og dine medmennesker i trafikken, unnlatelse av å ta ansvar kan koste deg dyrt hvis uhell skjer, og da er det ikke tale om noen skrubbsår eller noen få tusenlapper….