Dette kan KNA gjøre for deg som er glad i bil!

lørdag 9. juni 2018 kl. 16:38

Kongelig Norsk Automobilklub har jobbet for bilistenes sak i over 100 år. Her er noen av grunnene til at du bør bli medlem av KNA hvis du er glad i bil.

Foruten våre medlemsfordeler, hvor vi blant annet har attraktive samarbeidspartnere som tilbyr våre medlemmer gode betingelser på bilrelaterte produkter og veihjelp fra Norges største assistanseselskap, Viking, så jobber vi for å tale bilistenes sak.

Vi er et høringsorgan som jevnlig er i kontakt med politikerne på stortinget for å påvirke at bilistene også blir hørt i et politisk landskap hvor bilen blir sett mer og mer på som et problem, og ikke det positive bidraget til samfunnet, som vi i KNA mener bilen er. Alle våre høringssvar kan du lese her.

Vi påvirker – og det gir resultater!
Så sent som våren 2018 var vi i KNA med på å påvirke slik at Høyre ikke innførte høyere engangsavgift for bensin- og dieselbiler, slik programkomiteen hadde foreslått.

Vi har tatt til orde for å fjerne bompengeordningen i Norge, og erstatte denne med en mer rettferdig veiprising. Vi deltok også i en demonstrasjon mot bompengepolitikken i Oslo, høsten 2017.

Da det var dieselforbud i Oslo vinteren 2017, var vi i kontakt med politikere og stilte også opp på TV for å ytre vår kritikk mot forbudet, som vi mente hadde liten miljøeffekt, men bare forsuret livet til mange som er avhengig av bilen.

Vi har uttalt oss kritisk mot ordningen med Bilfritt byliv i Oslo, og jobber for at man kommer frem til kompromisser som også tar hensyn til de som er avhengig av bilen. Vi har også tatt til orde for at byens trafikkproblemer ikke er problemer for hele Norge, og at det er spesielt viktig å legge til rette for bilbruk utenfor de store byene hvor kollektivtilbudet ofte er svært mangelfullt.

Bil- og trafikkpolitisk program
Vi i KNA har et eget bil- og trafikkpolitisk program, som gjelder for tre år av gangen. Her er noen av områdene KNA sitt Landsmøte har vedtatt at vi skal jobbe for.

-Støtte tiltak som ivaretar og øker bilens sikkerhet og redusere miljøskadelige følger av bilbruk
-Støtte tiltak som påvirker trafikantene til bedre trafikksikkerhetsmessig adferd
-Støtte tiltak som stimulerer til bedre kvalitet på veisystemet

KNA arbeider for at:

-Omregistreringsavgiften gjenspeiler reelle kostnader, noe som vil innebære et nivå på ca. kr 1500,- for personbiler
-Avgiftssystemet stimulerer til anskaffelse av mer trafikksikre biler med lavt utslipp av forurensende stoffer
-De samlede kostnadene til bilhold må reduseres
-Avgiftssystemet rettes mot bruk av bilen, fremfor kjøp og eie av bil
-Effektkomponenten i engangsavgiften fjernes

Videre jobber vi for at ny teknologi, som for eksempel kan hindre ulykker, blir en integrert del av kjøretøyet. Vi mener også forbrukernes rettigheter i større grad ivaretas av Forbrukerrådet i samarbeid med KNA og andre berørte organisasjoner.

Bilinteressen er også viktig oss i KNA, og vi arbeider for at det legges til rette for å styrke motorklubbene, at det legges til rette for «mekking» som et sosialt tiltak og trafikksikkerhetstiltak. Derfor følger vi opp og vurderer ombyggingsforskriftene, og vi ser på avgifts- og importreglene for spesielle grupper kjøretøy.

Bilkjøring
Hovedårsaken til de fleste trafikkulykker er menneskelig adferd. Derfor mener vi det må legges mer vekt på bilføreren og bilkjøring. Vi arbeider derfor blant annet for at:

-at det også stilles krav om opplæring etter at man har fått førerkort
-at det legges økt vekt på føreropplæring som i større grad relateres til reell risiko i trafikken
-det bør gjøres endringer i veitrafikkloven slik at generelle fartsbestemmelser ikke gjelde ved kjøring på lukket bane i regi av klubber
-det bør tillates å kjøres offroadturer i terrenget under eksisterende kraftlinjer

Veibygging
Veibygging er også viktig for oss i KNA. Da World Economic Forum rangerte veikvaliteten i 144 land over hele verden i 2014, kom Norge på en 74. plass. De siste årene har det imidlertid blitt satset mer på veibygging enn noen gang, og da Nasjonal Transportplan ble lagt frem våren 2017 var det med et ønske om å bruke over 1000 milliarder i den neste 12 årsperioden. KNA har jobbet aktivt for å støtte denne politikken.

Vi er opptatt av tar igjen etterslepet på vedlikeholdet av norske veier, vi mener bompengefinansiering ikke må overstige 50% på noe enkeltprosjekt og det bør oppnås en mer helhetlig og sammenhengende veiutbygging i Norge.

Vi mener også det er viktig at veiprosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme prioriteres og at investeringsprogrammet i Nasjonal Transportplan må som et minimum følges opp.

Du kan lese hele vårt bil- og trafikkpolitiske program her.

Ønsker du også å jobbe for bilistenes sak i Norge? Meld deg inn i KNA nå!