Arsmøte i KNA Oslo 2015 - 05. Mars

torsdag 15. januar 2015 kl. 14:48

Å R S M Ø T E
TORSDAG 5 MARS 2015

KL. 19.00 på Scandic hotell KNA Parkvn. 68

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Valg av ordstyrer og referent
 3. Valg av 2 personer til å underskrive årsmøtereferatet
 4. Årsberetning for foregående år
 5. Regnskap pr. 31.12. 2014
 6. Revisors beretning
 7. Presentasjon av driftsplan for 2015
 8. Budsjett for inneværende år 2015
 9. Eventuelle saker forelagt Årsmøtet fra styret
 10. Eventuelle saker forelagt avdelingens Årsmøte fra KNA,s Hovedstyre
 11. Andre saker som er forelagt Årsmøtet og som må være avd.styret i hende innen 31.12.2014
 12. Valg av formann
 13. Valg av viseformann
 14. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
 15. Valg av revisor
 16. Valg av valgkomite

Velkommen til årsmøte 2015 i KNA Oslo og Omegn!